สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ชุมชนบางรักน้อย

ปีที่จัดตั้ง
2554
ภูมิภาค
ภาคกลาง
จังหวัด
นนทบุรี
ประเภท/ด้าน
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

         การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนบางรักน้อยโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางเนื่องจากความผูกพันกับวัดมาแต่ดั้งเดิม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวสวน จะทำบุญในทุกวันพระซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมา ดังนั้นการทำกิจกรรมต่างๆ จึงยึดวัดเป็นศูนย์กลาง ใช้เป็นที่จัดงานสำคัญๆ ของหมู่บ้าน/ตำบล และเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มกล้วยอบแผ่น กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ดอกไม้สดบายศรี นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่จัดเวทีประชาคมของคนสวน และคนในหมู่บ้านจัดสรรทำให้คนในหมู่บ้านจัดสรรมีความใกล้ชิดกับวัดมากขึ้น และเกิดการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

บางรักน้อย.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนบางรักน้อย

ที่อยู่ 74/9 หมู่ที่ 3 บ้านบางรักน้อย ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  • โทร: 081-3160805
  • Fax: -
  • อีเมล์: -

ผู้ประสานงาน

นายสุชาติ แก้วประดิษฐ์

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)