ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51

ปีที่จัดตั้ง
2556
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
บุรีรัมย์
ประเภท/ด้าน
หน่วยงาน/องค์กรณ์ภาครัฐ/ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

          เป็นโรงเรียนที่ช่วยเผยแพร่การน้อมนำหลักคิดพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยฝ่ายบริหารโรงเรียน คือ ผู้อำนวยการได้ประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกำหนดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สถานศึกษา

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

 รร.นางรอง.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลที่อยู่

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51

ที่อยู่ 125 หมู่ที่ 3 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

  • โทร: 0 4463 1883
  • Fax: -
  • อีเมล์: nrwelfareschool@gmail.com

ผู้ประสานงาน

คุณกนกวลี (ผอ.รร.)

หลักสูตรอบรม

รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (1)