ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การขยายผล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชนะเลิศ ประเภททฤษฎีใหม่

นายจันทร์ที ประทุมภา

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2541 - เนื้อที่ : 22 ไร่ - เหตุผล : เพื่อปฏิบัติตามแนวพระราชดำริในหลวง : เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว - ข้าว : 10 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 540 กก./ไร่ / ปลูกพืชร่วมนา - สระน้ำ : 3 บ่อ ขนาด 20x40 เมตร / ฝน - ชลประทาน - พืช : 2

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - สร้างอาหารไว้กินเองในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ทำให้พอมีพอกิน เหลือแจกจ่าย “ที่สำคัญคือไม่โลภมาก” 2. ความมีเหตุผล - ทำเกษตรให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าทั้งส่วนตัวและส่วนรวม - เพาะพันธุ์ปลูกไม้ยืนต้นให้อากาศร่มรืน


รองชนะเลิศ ประเภททฤษฎีใหม่

นางสาวประทุม สุริยา

- พื้นที่ทำเกษตร 22 ไร่ 3 งาน เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2540 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “ได้รับฟังการบรรยายเรื่องการทำทฤษฎีใหม่ ในการจัดรูปพื้นที่จึงมีความสนใจ และคิดว่าน่าจะทำได้ ประกอบกับมีที่นาว่าง น่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 62,630 บ./ปี - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม ไม่มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “เริ่มต้นทำสวน 5 ปีแรก และแรงงานค่อนข้างสูง รายได้จากผลผลิตมีไม่มาก นำมาแปลงเป็นทุนและใช้หนี้แก่ธนาคาร การออมยังเกิดขึ้นน้อยมาก


นายบุญเป็ง จันต๊ะภา

- พื้นที่ทำเกษตร 10ไร่ 1 งาน 35 ตรว. เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2529 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “เดิมทำนาอย่างเดียว มีหนี้สิน ยิ่งทำก็ยิ่งจนยิ่งมีหนี้เพิ่มขึ้น จึงเริ่มทำเกษตรผสมผสาน โดยเลี้ยงปลานิล ปลาดุกในนาข้าว เลี้ยงไก่ หมู กระบือ ปลูกผัก

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 250,000 บ./ปี - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม ได้ทำบัญชีฟาร์ม มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “ทำเกษตรผสมผสานโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ใช้สารกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ผลิตเองได้ มีการจัดทำบัญชีฟาร์ม


นายสมชาย นิลอนันต์

- หมู่ที่ 1 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี - เนื้อที่ 15 ไร่ - เริ่มทำปี 2546 เหตุผล - ใจรักงานด้านการเกษตร มาตั้งแต่อดีต ทำรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องรับจ้างขายแรงนอกพื้นที่ - ข้าว 5 ไร่ 650 กรัม/ไร่ 1ปี/ครั้ง - สระ ขนาด 60x80x3

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้ 100,000 บาท /ปี รายจ่าย 47,000 บาท/ปี - มีหนี้สิน กู้ธกส. เพื่อลงทุนในแปลงไร่นา ,กองทุนหมู่บ้านเพื่อใช้หนี้นอกระบบ - มีเงินออม - ทำบัญชีฟาร์ม - มีรายได้จากการประกอบอาชีพอื่น 50,000/ปี


นางพิมพ์ โถตันคำ

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2542 - เนื้อที่ : 21 ไร่ 3 งาน - เหตุผล : ครอบครัวเกิดภาระหนี้สิน และขาดความอบอุ่นพึ่งพาตนเองไม่ได้ - ข้าว : 15 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร่ / เลี้ยงปลาในนาข้าว / ปลูกพืชร่วมนา
- สระน้ำ : 2 บ่อ ขนาด 30x35x2 เมตร/ฝน และบ่อน้ำใต้ดิน

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - การหารายได้จากการทำการเกษตร ปลูกเองใช้เอง 2. ความมีเหตุผล - มุ่งมั่นทำเกษตรผสมผสาน เพื่อพออยู่ พอกิน - การวางแผนการผลิตจะคำนึงศักยภาพพื้นที่ ความพร้อมครอบครัว - ปลูกพืชที่กินได้ใช้ประโยชน์ได้ 3. การมีภูมิคุ้มกัน


นายยวง เขียวนิล

ข้อมูลของเกษตรกรตัวแทนในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ชื่อ นามสกุล นายณรงค์ บัวศรี ทีอยู่ บ้านเลขที่ 8 หมู่ 14 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ มากมาย บุตร 3 คน รายได้ในแปลงทฤษฎีใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความมีเหตุผล 1) การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะแรงงานที่ใช้การพึ่งตนเอง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 ส่วน โดยประมาณ แล้วเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่สวนแต่ละสวนอย่างมีระบบตามวันของสัปดาห์ 2) การลงทุน ไม่ลงทุนปลูกพืชตามการกระตุ้นของกระแส


นายณรงค์ บัวศรี

รายได้ในแปลงทฤษฎีใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา 450,000 บาท / ปี (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) รายจ่ายในแปลงทฤษฎีใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา 50,000 บาท / ปี เริ่มทำทฤษฎีใหม่ปี พ.ศ. 2542 ในพื้นที่ 27 ไร่ เหตุผลที่ทำทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรอย่างเดียวทำให้ตนเองและครอบครัวประสบปัญหา

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความมีเหตุผล การทำการเกษตรจะยึดหลักการที่ว่า “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” ในบริเวณแปลงเกษตรจะปลูกพืชหลายๆ อย่างทั้งพืชไร่ ไม้ผล ไม้ประดับ ผักต่างๆ ซึ่งสามารถที่จะนำมาบริโภคในครัวเรือนที่เหลือก็จะนำไปขายเป็นรายได้


ชมเชย ประเภททฤษฎีใหม่

นายบุญช่วย แสงขาว


นายศรชัย กัปตพล

- พื้นที่ทำเกษตร 13ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2532 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “แต่ก่อนทำนาอย่างเดียว เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติน้ำท่วมทุกปี เลยเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนทุกวัน ขุดบ่อน้ำไว้เพื่อใช้ในฤดูแล้ง

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 180,000 บ./ปี - มีหนี้สิน กู้จาก ธกส. เพื่อลงทุนในภาคการเกษตร - มีเงินออม ได้ทำบัญชีฟาร์ม ไม่มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “ทำโดยใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก


นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ

- พื้นที่ทำเกษตร 14 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2539 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “มีอาหารไว้บริโภคตลอด เพราะทำให้เกิดรายได้ตลอดทั้งปี ไม่เสี่ยงต่อการทำเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อมีปัญหาด้านการตลาด” - นาข้าว 3 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 750 กก./ไร่

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 111,022 บ./ปี - มีหนี้สิน กู้จาก ธกส. กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ในชุมชน กู้เพื่อใช้ในการเกษตร - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “ใช้จ่ายแต่พอดี มีเหตุผล


นายจิตร คงบัน

- ไม่มีข้าว - เนื้อที่ 2 งาน 3 ตารางวา - เริ่มทำปี 2546 - มาจากหลายอาชีพ รายได้ไม่พอจ่าย จึงมีความคิดตามแนวพระราชดำริ - ข้าวไม่มี - น้ำคลองธรรมชาติ/บ่อปลา 6 บ่อ - พืช 2 งาน 3 ตรว. คือ สะตอ 10 ต้น ลองกอง 6 ต้น มะนาว 2 ต้น - สุกรแม่พันธุ์ 1 ตัว

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้ 45,000 บาท /ปี รายจ่าย 13,000 บาท/ปี - หนี้สินไม่ระบุ - มีเงินออม - ทำบัญชีฟาร์ม - รายได้จากการรับจ้าง 70,000 บาท/ปี - ลงทุนแต่สิ่งที่จำเป็น แปรสภาพจากแรงงานมาเป็นทุน


นายดวงจันทร์ ลูนละวัน


นายสำราญ คหะวงศ์

- เนื้อที่ 16 ไร่ - เริ่มปี 2533 เหตุผล - เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ศรัทธาในหลักทฤษฎีใหม่ - ได้รับคำแนะนำจากเกษตรอำเภอ คิดว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต - เข้าร่วมโครงการของกระทรวงเกษตร ในปี 41 - ข้าว 6 ไร่ 125 กก./ไร่ 1ครั้ง/ปี - ปลูกถั่วดำ

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้ 35,000 บาท /ปี รายจ่าย 5,000 บาท/ปี - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม - ทำบัญชีฟาร์ม - รายได้จากยาสมุนไพร 15,000 บาท/ปี - ใช้จ่ายที่จำเป็น แปรรูปผลผลิต ถ้าทำได้เองก็ลดค่าใช้จ่าย ต้องออม หมั่นฝึกอบรม


นางตฤณศร สัมทับ


นายมนัส ซึมรัมย์


นายคำมูล หล้าหาญ

- พื้นที่ทำเกษตร 21 ไร่ 2 งาน 99 ตรว. เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2542กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “ดำเนินกิจกรรมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ, เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ในอาชีพเกษตร, ลดความเสี่ยงในเรื่องราคาผลผลิตต่ำ, มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ ลดรายจ่าย

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 91,000 บ./ปี - มีหนี้สิน กู้จาก ธกส. , สปก. เพื่อลงทุนในภาคการเกษตร - มีเงินออม ได้ทำบัญชีฟาร์ม มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “ยึดหลักพระราชดำรัสว่า กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน


นายวันชัย ชื่นเจริญ

- พื้นที่ทำเกษตร 16 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2540 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “เพื่อให้มีการทำการเกษตรอย่างหลากหลาย และมีทุกอย่างที่เราอยากรับประทาน และถ้าเหลือก็ไว้จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้กับครอบครัว” - นาข้าว 10ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก.

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 29,636 บ./ปี - มีหนี้สิน กู้จาก ธกส. เพื่อลงทุนในภาคการเกษตร - มีเงินออม ได้ทำบัญชีฟาร์ม ไม่มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีหลักการ คือ 1. เลิกอบายมุข ทำตัวแบบพอประมาณ


นายรอมลี เจะเมาะ


นายยุทธ สีเขียว

- พื้นที่ทำเกษตร 9 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2546 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “ปลูกบริโภคไว้ในครัวเรือน เหลือก็ขาย และมีน้ำใช้เพาะปลูกตลอดปี” - นาข้าว 1.2 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 600 กก./ไร่ ปลูก 2 ครั้ง/ปี ไม่มีการปลูกพืชหลังนา

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 60,200 บ./ปี - มีหนี้สิน กู้จาก ธกส. กู้เพื่อใช้ในการเกษตร - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “ยึดหลัก ประหยัด ขยัน อดทน ในการดำเนินชีวิตปกติและการปฏิบัติงาน


นายประเสริฐ ณ นคร

- เนื้อที่ 30 ไร่ - เริ่มทำปี 2542 สาเหตุ - เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย - เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ - เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ วางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อขยายผลส่งเสริมสู่เกษตรกรรายอื่นๆ - ข้าว 5 ไร่ 500 กก./ไร่ 1ครั้ง/ปี

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้ 132,000 บาท รายจ่าย 20,000 บาท - มีหนี้ ธกส. ใช้ในการดำเนินงานการเกษตร - มีเงินออม - ทำบัญชีฟาร์ม – รับจ้างตัดผม 6,000 บาท,ยาสมุนไพร 48,000 บาท - พอใจในสิ่งที่มีใช้อย่างประหยัด พึ่งพาตนเอง


นางจรูญลักษณ์ รุ่งทวีชัย

- เนื้อที่ 14 ไร่ - เริ่มทำปี 2542 เหตุผล - เห็นว่าเป็นอาชีพที่มีช่องทางในการเกิดรายได้หลายด้าน และเป็นการกระจายความเสี่ยงในเรื่องราคา มีรายได้ทั้งปี - ข้าว 6 ไร่ - น้ำ จากชลประทาน - สระ 6x68x1 เมตร 5 บ่อ และขนาด 6x75x1 จำนวน 1 บ่อ (เลี้ยงปลา)

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้ 53,000 บาท /ปี รายจ่าย 22,500 บาท/ปี - มีหนี้สิน กู้ธกส. กู้ซื้อที่ดิน 300,000 บาท - มีเงินออม - ทำบัญชีฟาร์มเฉพาะบางส่วน - มีรายได้จากการรับจ้าง 50,000 บาท/ปี, อบต. 96,000 บาท/ปี - มีเงินเหลือออม


นายอรุณ ชัยธิ

- พื้นที่ทำเกษตร 7 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2540 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “จากสภาพเศรษฐกิจการทำนาประสบปัญหาขาดทุน ได้รับทราบข่าวพระราชดำรัสเกี่ยวกับการทำไร่นาสวนผสมทฤษฎีใหม่ เกิดความสนใจ ติดตามข่าวสาร และตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่นา 7 ไร่

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 50,960 บ./ปี - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “ตรวจสอบฐานะของตนเองก่อนที่จะลงทุนการผลิต และการผลิตไม่ได้มุ่งหวังกำไรเกินควร ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อบริโภค”


นายจำรัส ภูมิภูถาวร

- เนื้อที่ 4 ไร่ ไม่มีข้าว - เริ่มทำปี 2520 เหตุผล - งดค่าใช้จ่ายของครอบครัว - ใช้ประโยชน์ของพืชที่มีอยู่จำกัด - ไม่อยากทำกิจกรรมที่ทำลายผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - มีกิจกรรมที่หลากหลายและยั่งยืน ไม่ต้องจ้างแรงงาน - ใช้น้ำบ่อและน้ำทิ้งจากครัวเรือน

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้ 170,000 บาท /ปี รายจ่าย 10,500 บาท/ปี - มีหนี้สิน กู้ธกส. เพื่อปรับปรุงสวน - มีเงินออม - ทำบัญชีฟาร์มเฉพาะบางส่วน - มีรายได้จากหัตถกรรม 25,000 บาท/ปี, ผ้าบาติก 65,000 บาท/ปี


นายอับดุลวาหะ ปะจูลี

- เนื้อที่ 3 ไร่ - เริ่มปี 2540 เหตุผล - เนื่องจากครอบครัวยากจน ต้องดิ้นรนช่วยตนเอง - ข้าว 2 ไร่ 350 กก./ไร่ - สระน้ำ 16x35x3 ม. 1 บ่อ รับน้ำฝน+น้ำใต้ดิน - ฤดูแล้งใช้น้ำจากบ่อ - พืช 1ไร่ เงาะ 12 ต้น ลองกอง 14 ต้น มะนาว 50 ต้น พริก มะพร้าว มะม่วงเบา

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้ 45,000 บาท /ปี รายจ่าย 12,000 บาท/ปี - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม - รายได้จากการรับจ้าง 50,000 บาท/ปี - การลงทุนทีละน้อยจากรายได้ไม่กระทบรายจ่ายประจำวัน ที่ทำเองได้ก็ทำ เช่น ขยายพันธุ์พืช ปุ๋ย


นายถาวร ขวัญทอง

- บ้านฝ่ายทุ่ง ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จ.ระนอง - เนื้อที่ 12 ไร่ - เริ่มทำปี 2547 เหตุผล - เดิมประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ทางเดียว ไม่ประสบผลสำเร็จ ทำนาไม่คุ้มทุน จึงปล่อยให้นาร้าง หันมารับจ้าง สหกรณ์มาขุดสระให้ พัฒนาที่ดินมาขุดร่อง เพื่อปลูกปาล์มและเกษตร

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้ 18,040 บาท /ปี รายจ่าย 8,200 บาท/ปี - มีหนี้สิน กู้จากกองทุนหมู่บ้าน มาซื้อพันธุ์ไม้+ปุ๋ย - มีเงินออม - ทำบัญชีฟาร์มเฉพาะบางส่วน - มีรายได้จากทำน้ำตาลจาก 45,000 บาท/ปี


นายสุเทพ อหิงสะโร

- ม.5 ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา - เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน - เริ่มปี 2542 เหตุผล - มีที่ดินเป็นทุนเดิม รักอาชีพการเกษตร - เห็นว่าการทำการเกษตร ทฤษฎีใหม่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ - กระทรวงเกษตร มีโครงการในปี 42 จึงสมัคร - ข้าว 4 ไร่ 750 กก./ไร่

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้ 215,000 บาท รายจ่าย 23,000 บาท - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม - ไม่ได้ทำบัญชีฟาร์ม – รับจ้าง84,000 บาท/ปี - ดำเนินชีวิตแบบพอมีพอกินอยู่แบบพอเพียง ทำการเกษตรแบบไม่รีบร้อน ไม่กู้หนี้ยืมสิน เลือกปลูกพืช


นายจิรพัฒน์ แซ่ลิ่ม

- เนื้อที่ 12 ไร่ - เริ่มปี 2546 เหตุผล - นำแนวพระราชดำริมาใช้ - เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน เยาวชน - เป็นแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรือนที่สนใจ - เพื่อเฉลิมปีมหามงคล 80 พรรษา - ข้าว 3 ไร่ 1ครั้ง/ปี - ปลูกแตงโม 3 ไร่ - สระน้ำ 6x12x4 ม. 4 บ่อ รับน้ำฝน+น้ำใต้ดิน

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้ 30,000-40,000 บาท /ปี รายจ่าย 15,000 บาท/ปี - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม - ทำบัญชีฟาร์ม - รายได้อื่น 500,000 บาท - เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ใช้เงินลงทุนอย่างคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขยัน


นายสมร จะตุเท

- พื้นที่ทำเกษตร 15 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2535 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “ในอดีตได้ประกอบอาชีพ ทำนา ปลูกไม้ผล และพืชผัก โดยใช้สารเคมีในปริมาณที่มาก ซึ่งทำให้สารพิษเข้าสู่ร่างกาย เป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอ มักจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ ปรับปรุงบำรุงดิน และขยายพันธุ์พืชเพื่อจำหน่าย “ดำเนินงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มานะ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต ประกอบอาชีพการเกษตรตามที่พ่อ


นายถวิล น่วมบาง

- พื้นที่ทำเกษตร 15 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2535 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่วัฒนธรรมเลิศล้ำการศึกษาปราศจาคุมมลพิษเศรษฐกิจพอเพียง...” - นาข้าว 6 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก./ไร่ ปลูก 2 ครั้ง/ปี

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำปุ๋ยหมักได้จากการเลี้ยงหมูหลุม นำมูลสัตว์มาทำปุ๋ย การกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น “จะทำงานอะไรต้องไม่ประมาทจึงศึกษาเรียนรู้ แล้วนำมาวิเคราะห์ว่าถ้าทำแล้วจะดี


นายบุญช่วย แสงขาว

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2547 - เนื้อที่ : 26 ไร่ - เหตุผล : เจ้าหน้าที่แนะนำ : พื้นที่เหมาะสม : จะทำให้มีรายได้ต่อเนื่อง - ข้าว : 5 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 600 กก. ต่อไร่ / ปลูกถั่วเหลืองหลังทำนา - สระน้ำ : 5 บ่อ / 3 ไร่ / น้ำฝน

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” - ใช้เงินลงทุนจากเงินตนเองที่ขายไปได้มีเหลือเก็บ - ไม่ดื่มของมึนเมา 2. ความมีเหตุผล - ลดรายจ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น และไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ครอบครัว


นายสมศรี ศิริมังคลากุล

- พื้นที่ทำเกษตร 16 ไร่ 3 งาน เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2542 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ไร่นาสวนผสม) ” - นาข้าว 8 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 700 กก./ไร่ ปลูก 1 ครั้ง/ปี มีการปลูกพืชหลังนา

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 91,000 บ./ปี - มีหนี้สิน กู้จาก ธกส. , สปก. เพื่อลงทุนในภาคการเกษตร - มีเงินออม ได้ทำบัญชีฟาร์ม มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่


นายนิกร บุญตันแดง

- พื้นที่ทำเกษตร 6 ไร่ 3 งาน เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2541 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “เป็นเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน และได้เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2541 ” - นาข้าว 3 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ ปลูก 1 ครั้ง/ปี

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 100,000 บ./ปี - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “ประกอบอาชีพการเกษตรในฤดูทำนา และขายผลผลิต เช่นลำไย มาลงทุนในการจ้างแรงงานทำนา โดยใช้ทุนหมุนเวียนที่เก็บไว้ก่อน


นายสมาน ถาวร

- พื้นที่ทำเกษตร 21ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2538 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “เห็นว่าการทำนาอย่างเดียว สี่ยงต่อภัยธรรมชาติ มีความไม่แน่นอน ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ว่าไม้มีการปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 157,596 บ./ปี - มีหนี้สิน กู้จาก ธกส. เพื่อลงทุนในภาคการเกษตร - มีเงินออม ได้ทำบัญชีฟาร์ม ไม่มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “มีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย และนำมาสรุปผลเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์


นายด่วน ศรีชมพู

- พื้นที่ทำเกษตร 9 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2541 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “ก่อนปี 40 ทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการปลูกข้าวและพืชไร่ แต่เนื่องจากแหล่งน้ำมีไม่เพียงพอ จึงได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 41 เพราะเห็นว่าจะทำให้เกิดความมั่นคง

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ ปรับปรุงบำรุงดิน และการปลูกพืชไม้ยืนต้นเป็นแนวกันลม “ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่อยเป็นค่อยไปและลงทุนอย่างพอประมาณ โดยมีการผลิตปุ๋ยหมัก


นายประชิด ศรีเสน

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2546 - เนื้อที่ : 18 ไร่ - เหตุผล : ลดความเสี่ยงการทำเกษตร /ให้มีงานทำตลอดปี : ต้องการน้ำใช้ในการเกษตร : ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- ข้าว : 11 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 690 กก. ต่อไร่ / ปลูก 2 ครั้งต่อปี ปลูกพืชไร่ผักร่วม

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากทำนาแบบอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว 2. ความมีเหตุผล - มีผลผลิตสร้างรายได้ทุกวัน - ฝากเงินกับธนาคาร 3. การมีภูมิคุ้มกัน - ทำประกันชีวิตไว้ให้กับครอบครัวและทำประกันชีวิตไว้กับธนาคารหมู่บ้าน


นายจรัส โยธา

- พื้นที่ทำเกษตร 27 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2535 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “การประกอบอาชีพเดิมทำนาเพียงอย่างเดียว เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ มีรายได้ปีละครั้ง ประสบปัญหาหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน”

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 500,000 บ./ปี - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม ได้ทำบัญชีฟาร์ม มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย จัดวงจรรายได้ให้ครอบครัว เช่นรายได้ประจำวัน เดือนปี มีภูมิคุ้มกันภัย


นายวินัย สมศักดิ์

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2546 - เนื้อที่ : 25 - 3 - 0 ไร่ - เหตุผล : ลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม - ข้าว : 8 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 4,800 กก./ไร่ / ปลูกผัก - ไม้ผลร่วมในแปลงนา - สระน้ำ : 1 บ่อ ขนาด 8 ไร่ / น้ำฝน - พืช : 8 ไร่ / ไม้ผล – มะม่วง 100 ต้น

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - ออมน้ำ ออมดิน ออมต้นไม้ สร้างระบบนิเวศน์ เป็นชุมชนที่เขียวขจี อยู่เย็นเป็นสุข 2. ความมีเหตุผล - มีข้อมูลกิจกรรม - รอบรู้ รอบคอบ - มีแบบแผน มีขั้นตอนจากเล็กไปสู่ใหญ่ - มีฐานองค์ความรู้ใช้เหตุผลตัดสินปัญหา


นางสุภาวดี ปิยนุสรณ์

- พื้นที่ทำเกษตร 26 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2537 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “พื้นที่ถูกน้ำท่วมขัง ประสบปัญหาขาดทุน และพื้นที่ทำนา เป็นที่ลุ่ม ทำให้ประสบปัญหาทางการเกษตรทุกปี ได้รับการแนะนำจากทางราชการให้ทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 300,000 บ./ปี - มีหนี้สิน กู้จาก ธกส. เพื่อซ่อมแซมบ้าน - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม มีรายได้เสริมจากอาชีพ ค้าขาย “ทำสวนด้วยตนเอง ปลูกผักผลไม้ตามที่ต้องการ กินใช้ในชีวิตประจำวัน


นายอเนก อ่อนตา

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2543 - เนื้อที่ : 7 ไร่ 3 งาน - เหตุผล : สมัครร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ในปี 2541 เนื่องจากเห็นว่ามีประโยชน์ ดำรงชีพอย่างพอเพียง - ข้าว : 5 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 800 กก./ไร่ / ปลูกพืชหลังนา - สระน้ำ : 5 บ่อ ขนาด 20x40x3 เมตร / มีน้ำชลประทาน

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - แบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์เกษตรได้จริง มีประสิทธิภาพ - ปลดภาระหนี้สินได้โดยสิ้นเชิง - ไม่ใช้สารเคมี - แต่ละอันจะอยู่ในพื้นที่พร้อมครอบครัว 2. ความมีเหตุผล - อาชีพเกษตรมีมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษ


นายมะนี วงค์ตาทำ

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2542 - เนื้อที่ : 8 ไร่ - เหตุผล : อยากมีสระน้ำ เพื่อได้สระน้ำจึงได้ทำมาเรื่อย ๆ - ข้าว : 4 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 400 กก. ต่อไร่ / ปลูกพืชร่วมนา - สระน้ำ : 6 บ่อ / ฝน - น้ำชลประทาน - พืช : 2 งาน / ขนุน มะพร้าว มะม่วง มะขามหวาน ลำไย - สัตว์ :

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - ทำการเกษตรโดยใช้ทุนตัวเอง ไม่กู้จากภายนอก - ใช้เวลาว่างทำเครื่องสีข้าวกล้องด้วยมือเสริมรายได้ 2. ความมีเหตุผล - ทำในพื้นที่ขนาดไม่มากเกินความสามารถและแรงงานที่มี - ทำเกษตรหลากหลาย เพื่อลดค่าใช้จ่าย


นายเดือน ยิ้มพราย

- พื้นที่ทำเกษตร 19 ไร่ 3 งาน 83 ตรว. เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2542กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะช่วยเพิ่มรายได้ทางการเกษตร ลดค่าใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคของครัวเรือน มีความมั่นคงเรื่องอาหารบริโภคของครัวเรือน ครอบครัวอยู่พร้อมหน้า

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ “มีความพอดี พอเหมาะต่อความจำเป็นตามอัตภาพ ไม่มากเกินไปทำให้ครอบครัวมีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือย จึงทำให้ครอบครัวไม่ค่อยมีปัญหา” 2. ความมีเหตุผล “ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาบริหารจัดการพื้นที่ของตนเอง


นายมานพ ภาระเปลื้อง

- พื้นที่ทำเกษตร 14 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2545 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “สภาพพื้นที่นาข้าวเป็นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมในฤดูฝนทำให้ผลผลิตได้น้อย , ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่นาข้าวเป็นดินทราย ทำให้ได้ผลผลิตข้าวต่ำ, ดินในพื้นที่นาเป็นดิน

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 116,500 บ./ปี - มีหนี้สิน กู้จาก ธกส. เพื่อลงทุนด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม มีมีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “พิจารณาการใช้จ่ายอย่างประหยัดอย่างประหยัดและมีเหตุผล


นายเลี่ยม บุตรจันทา

- พื้นที่ทำเกษตร 13 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2540 กิจกรรมครบถ้วน - “เพราะมีปัญหาเรื่องหนี้สิน เรื่องสุขภาพ เรื่องสังคมครอบครัว” - นาข้าว4ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 700-800 กก./ไร่ ปลูก 1 ครั้ง/ปี มีการปลูกพืชหลังนา (ถั่ว งา และผักพื้นบ้าน)

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ “มีการสรุปข้อมูลและร่วมกันวางแผน คุยกันด้วยเหตุและผล ตามที่เห็นจากบัญชีรายรับ- รายจ่าย ” 2. ความมีเหตุผล “ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและคุ้มค่าในทุกๆ เรื่อง ได้แก่ ดิน น้ำ ป่า ” 3. การมีภูมิคุ้มกัน “


นายบุญถม อาสาคติ


นายคำพันธ์ คุณพรม

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2539 - เนื้อที่ : 10 ไร่ - เหตุผล : เดิมทำนาแต่ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติและผลผลิต : เพิ่มกิจกรรมการเกษตร และสระ เพื่อลดความเสี่ยง - ข้าว : 6 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 632 กก. ต่อไร่ / ทำ 2 ครั้งต่อปี / ไม่ปลูกพืชร่วม

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - ใช้แรงงานครัวเรือน - ใช้พื้นที่ประกอบกิจกรรมเกษตรหลากหลาย ลดรายจ่าย – เพิ่มรายได้ - ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 2. ความมีเหตุผล - จัดทำรายรับ – รายจ่าย ประกอบการพิจารณาในการลงทุน


นายสนธิ์ ธรรมรงค์ศักดิ์

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2541 - เนื้อที่ : 35 ไร่ - เหตุผล : ยากจน : ความไม่พออยู่ พอกิน อด ๆ อยาก ๆ : ค้นหาจุดความพอดี มีสตางค์รายวัน - ข้าว : 7 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 380 กก. ต่อไร่ / ปลูกพืชร่วมนา - สระน้ำ : 5 บ่อ /25x40x3 เมตร / น้ำฝน - พืช : 24 ไร่/ มะพร้าว

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - การผลิต การลงทุน อย่าให้เกินขีดความสามารถตนเอง - พึ่งตนเองให้มากที่สุด ไม่ต้องพึ่งแรงงานคนอื่นเขา “เราจะภาคภูมิใจเพราะเราทำเอง” 2. ความมีเหตุผล - อย่าดำเนินชีวิตด้วยความเสี่ยง


นายวิทยา ทุนมณี


นายสมบัติ กาญจนา

- พื้นที่ทำเกษตร 17 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2541 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “แรงจูงใจจากการฟังพระบรมราโชวาทเมื่อปี 2541 เนื่องมาจากเดิมเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว และประสบปัญหาการขาดทุนเนื่องมาจากการเพาะปลูก

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ “การรู้จักประมาณตนทางกาย หรือการบริโภคพอประมาณ รู้จักกิน รู้จักใช้ การใช้จ่ายทรัพย์ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป ใช้จ่ายด้วยภูมิปัญญาพอเหมาะสมแก่ฐานะรายได้ และเศรษฐกิจของครอบครัว ไม่หลงใหลไปตามสื่อโฆษณาชวนเชื่อ


นายเสาร์ แสงอรุณ

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2547 - เนื้อที่ : 8 ไร่ 2 งาน - เหตุผล : ลดความเสี่ยงในการทำการเกษตร : ทำกิจกรรมได้หลายอย่าง : พึ่งพาตนเองได้ - ข้าว : 6 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 600 กก./ไร่ / ปลูก 1 ครั้งต่อปี - สระน้ำ : 1 บ่อ ขนาด 25x33x3

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - เดิมทำนาแลรับจ้างทั่วไป แต่ไม่พออยู่พอกิน จึงปรึกษาครอบครัวเพื่อหาอาชีพเสริมรายได้ ให้มั่นคงยิ่งขึ้น 2. ความมีเหตุผล - ปี 37 ได้นำเงินจากการขายพืชผัก ซื้อมอเตอร์ไซด์ 1 คัน เพื่อรับส่งผลผลิตในหมู่บ้าน


นายพยุง สงพูล

- พื้นที่ทำเกษตร 23 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2541 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “มีรายได้ทุกเดือน จากการทำนาทำสวน เลี้ยงปลา และพืชผักหมุนเวียน มีคามเอื้ออาทรช่วยเหลือแบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 205,000 บ./ปี - มีหนี้สิน กู้จาก ธกส. เพื่อลงทุนด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม มีมีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “ใช้จ่ายไม่เกินฐานะ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น


นายมนตรี ผึ้งรัง

- พื้นที่ทำเกษตร 16 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2541 กิจกรรมครบถ้วน - เพื่อเป็นการสนองนโยบายตามแนวพระราชดำริและเป็นการรณรงค์ในการปรับสภาพพื้นที่การเกษตร สร้างทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลความเป็นอยู่คือ 1. ดินดี 2. ทำดี 3. อากาศดี 4. อาหารดี 5. สุขภาพดี

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ “ออมเงินเดือนละ 1,100 บ. การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ดำเนินกิจกรรมในแปลงทฤษฎีใหม่ตอลดปี ส่วนในช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 4 เดือน ในเวลา เช้ามืด-10.00 น.กรีดยางพารานอกแปลงทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในแปลงทฤษฎีใหม่


นายวิรัตน์ จีนลักษณ์

- พื้นที่ทำเกษตร 32 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2537 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะเดิมทำงาน บ.ทอผ้า และทำนาควบคู่กันไป ต่อมา บ.ปิดตัวลง จึงได้กลับถิ่นฐานเดิมมาทำเกษตรกับครอบครัว ทำนาเต็มพื้นที่ แต่เนื่องจากสภาพเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วม ดินเปรี้ยว

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 360,000 บ./ปี มีหนี้สินโดยกู้จาก ธกส. เข้าโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม ไม่มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “จับจ่ายใช้สอยเท่าที่ตนเองมีอยู่และใฝ่หาได้


นายสุรัตน์ สุมาลุย์

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2537 - เนื้อที่ : 7 ไร่ (ปลูกข้าวอีก 35 ไร่) - เหตุผล : ใจรักในอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่และวิถีพออยู่พอกิน - ข้าว : 30 ไร่/ผลผลิตเฉลี่ย 450 กก. ต่อไร่ / ปลูกพืชผักไร่ร่วมในแปลง - สระน้ำ : 1 บ่อ /35x45x4 เมตร / น้ำฝน - พืช : 5 ไร่ /ไม้ผล

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - กำลังความสามารถ : ไม่มีการจ้างแรงงาน : มีกิจกรรมหลากหลาย ทำตลอดปี ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่าง - กำลังสมอง : จบ ป. 4 แต่ค้นคว้าหาความรู้ให้เกิดรายได้ขึ้นทุกวัน


นายบุญมี สุขสถาพรเลิศ

- พื้นที่ทำเกษตร 13 ไร่ 2 งาน เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2547 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “ลดต้นทุนการผลิต ยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” - นาข้าว 8ไร่ 2 งาน ผลผลิตเฉลี่ย 1,100 กก./ไร่ ปลูก 2 ครั้ง/ปี - ใช้น้ำจาก ระบบชลประทานเติมในสระ

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 255,515 บ./ปี - มีหนี้สินโดยกู้จาก ธกส. เพื่อมาลงทุนด้านการเกษตร - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม ไม่มีมีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “การประหยัด ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจากการครองชีพ


นายชนะ ซุยใจทัศน์

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2544 - เนื้อที่ : 10 ไร่ - เหตุผล : ทำนาอย่างเดียวไม่พอเพียง : แรงงานมีจำกัด : มีแหล่งน้ำเพียงพอ : เป็นแหล่งอาหาร - ข้าว : 2 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 600 กก./ไร่ / ปลูก 2 ครั้งต่อปี - สระน้ำ

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - ยึดหลักขยัน อดทน อดกลั้น ความเพียร อดออม ซื่อสัตย์ - ดำเนินชีวิตให้มีความรู้ 2. ความมีเหตุผล - เลือกทำอาชีพที่ตนเองรัก - ทำแต่พอดีกับครอบครัว 3. การมีภูมิคุ้มกัน - วางแผนการปลูกพืช


นายสิงทอง นาชัย


นายบุญหลาย กัลยา

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2541 - เนื้อที่ : 8 ไร่ 2 งาน - เหตุผล : ทำนาอย่างเดียวเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพ : รายได้ไม่แน่นอน - ข้าว : 2 ไร่ 2 งาน /ผลิตเฉลี่ย 600 กก./ไร่ - สระน้ำ : 3 บ่อ / ขนาด 18x125x3 เมตร / ใช้น้ำจากน้ำฝน-และบ่อบาดาล

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - ในการประกอบอาชีพต้องยึดหลักพอประมาณ ไม่โลภมาก ต้องศึกษาให้รู้แจ่มแจ้งก่อนลงทุนในการประกอบอาชีพ “อยากทำต้องมาก่อนอยากได้ อยากทำก็จบ” 2. ความมีเหตุผล - การประกอบอาชีพ ควรศึกษาหาข้อมูลให้รู้ชัดเจนก่อน


นายบุญปรุง พวงศิลป์


นายสมยศ รสโสดา

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2544 - เนื้อที่ : 32 ไร่ - เหตุผล : เพราะการศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจะให้ครัวเรือนมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวให้อยู่ในหมู่บ้านได้อย่างมีความสุข - ข้าว : 10 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร่

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - ลงทุนซื้อปัจจัยการผลิตเท่าที่จำเป็น - สะสมเงินออมทุกเดือน ต่อเนื่อง “ครอบครัวมีพออยู่ พอกิน ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น” 2. ความมีเหตุผล - “เลือกการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


นางบรรจง เดชเดชา

- พื้นที่ทำเกษตร 18 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2548 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อการพึ่งตนเองในการประกอบอาชีพ เพื่อการใช้พื้นที่ในการทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์เต็มที่” - นาข้าว 1.5 ไร่

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 30,000 บ./ปี - มีหนี้สิน กู้จาก ธกส. ในการลงทุนการเกษตรเพิ่มเติม - มีเงินออม ได้ทำบัญชีฟาร์ม ไม่มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “การผลิตการลงทุนยึดหลักความพอประมาณโดยใช้เงินทุนของตนเอง


นายเวช เมฆโต

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2542 - เนื้อที่ : 15 ไร่ - เหตุผล : ลดความเสี่ยงเรื่องตลาด : เพราะมีรายได้ตลอดปี - ข้าว : 8 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 500 กก./ไร่ / ปลูก 1 ครั้งต่อปี - สระน้ำ : 3 บ่อ ขนาด 26x75x3 .5เมตร / น้ำบ่อบาดาล - พืช : 3 ไร่ / มะพร้าว

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - “ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตามศักยภาพ ลดการผลิตโดยการผลิตปุ๋ยใช้เอง เก็บผลผลิตบริโภคในครัวเรือนที่เหลือจึงขายตลาด” 2. ความมีเหตุผล - ได้นำความรู้จากการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในกิจกรรมตนเอง


นายประทวน ภักดี

- พื้นที่ทำเกษตร 11 ไร่ 11 ตรว. เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2533 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ และมีความต้องการให้มีงานทำตลอดทั้งปี ซึ่งจะทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี ลดปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกบความผันแปรของธรรมชาติ

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ (ไม่ระบุ) - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม มีรายได้เสริมจากอาชีพรับจ้าง / ค้าขาย“การใช้พื้นที่การเกษตรที่ตนเองมีอยู่อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่ดีที่มีขนาดจำกัด


นายธนัย งามแสง

- เริ่มทำ : พ.ศ. 2530 - เนื้อที่ : 23 ไร่ - เหตุผล : ต้องการเป็นตัวอย่างที่มีค่ากว่าคำสอน : เป็นทางเลือกใหม่ : ลดรายจ่าย ลดปัญหาภัยแล้ง : ครอบครัวอบอุ่น มีงานทำตลอดปี - ข้าว : 6.9 ไร่/ผลิตเฉลี่ย 450 กก. ต่อไร่ / ปลูกพืชร่วมนา

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน” 2. ความมีเหตุผล - “เกษตรทฤษฎีใหม่เท่านั้นที่จะแก้ปัญหาชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น” 3. การมีภูมิคุ้มกัน


นางสาววันา วงค์สุดี

- พื้นที่ทำเกษตร 27 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2543 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “ราคาข้าวตกต่ำ มีเวลาว่างมากขึ้น มีเครื่องจักรทำงานแทน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงดสุด” - นาข้าว 22 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 900 กก./ไร่

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 300,000 บ./ปี - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม มีมีรายได้เสริมจากการรับจ้าง “พอใจในการประกอบอาชีพ ในการลงทุนของตนเองที่มีอยู่ ไม่กู้ยืม ใช้เงินลงทุนของตนเองเป็นหลัก


นายตาบ บุญจิต

- พื้นที่ทำเกษตร 26 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2541 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “แนวทางการดำเนินชีวิตอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง” - นาข้าว 7 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 500 กก./ไร่ ปลูก 1 ครั้ง/ปี มีการปลูกพืชหลังนา เช่น ถั่ว กล้วย

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 180,000 บ./ปี - มีหนี้สิน กู้จาก ธกส. ในการลงทุนการเกษตรเพิ่มเติม - มีเงินออม ไม่ได้ทำบัญชีฟาร์ม ไม่มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “ประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


นายประสาน เนียมทอง

- พื้นที่ทำเกษตร 35 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2537 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ 1.น้อมนำศรัทธาในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 2. ดูจาสื่อต่างๆ ได้รับการอบรมและลองทำดูได้ผลดี จึงทำเป็นอาชีพมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ครอบครัวมีอาหารทานตลอดปี

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 402,560 บ./ปี มีหนี้สินโดยกู้จาก กองทุนหมู่บ้าน เพื่อมาลงทุนด้านการเกษตร - มีเงินออม ไม่ได้ทำบัญชีฟาร์ม ไม่มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “เน้นหลักธรรมเข้ามาประกอบอาชีพอย่างพอเพียง


นายปรีชา เสืองาม

- พื้นที่ทำเกษตร 17 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2538 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “เริ่มต้นจากการที่ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรม และดูงานต่างๆทำให้มีแนวความคิดว่า จะทำการปลูกไม้ผล เลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการทำนาเพียงอย่างเดียว จึงได้ย้ายจากบ้าน

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 373,800บ./ปี - มีหนี้สิน กู้จาก ธกส. , กองทุนหมู่บ้าน , ธนาคารออมสิน ในการลงทุนการเกษตรเพิ่มเติม - มีเงินออม ได้ทำบัญชีฟาร์ม ไม่มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น


นายสุวรรณ ศิริจันทร์


นางสาวนงลักษณ์ เกตุแก้ว

- พื้นที่ทำเกษตร 41 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2543 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “เป็นการประกอบการเกษตรแบบยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, เป็นการเกษตรที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและน้ำและสิ่งมีชีวิตในดิน ในน้ำ ,

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 200,000 บ./ปี - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม มีมีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “การปฏิบัติตนรู้จักสมถะไม่ฟุ้งเฟ้อ กินอยู่อย่างเรียบง่ายจากผลผลิตที่ทำการเกษตร


นายสมาน ยะธาตุ

- พื้นที่ทำเกษตร 26 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2546 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “มีชีวิตแบบพอเพียง พอมี พอกิน” - นาข้าว 3 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก./ไร่ ปลูก 1 ครั้ง/ปี มีการปลูกพืชหลังนา (งา) - ใช้น้ำจากสระขนาด 20*20 ม. จำนวน 3 บ่อ

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 120,000 บ./ปี - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม ได้ทำบัญชีฟาร์ม มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “การทำเกษตรแบบพอเพียง ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นหลัก” 2. ความมีเหตุผล “.ใช้วัสดุรอบๆ


นายธนพล ศรีใส

- พื้นที่ทำเกษตร 12 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2541 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง พอกิน พอใช้ แบ่งปัน เหลือขาย” - นาข้าว 8 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 950 กก./ไร่ ปลูก 2 ครั้ง/ปี ปลูกพืชฤดูแล้ง (กล้วย ถั่วฝักยาว)

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ “ก่อนที่จะลงมือปลูกพืช จะมองพื้นที่ของตนเองต้นทุนการผลิต สภาพแวดล้อม ปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก หากไม่เหมาะสมจะมีการเตรียมการ และวิธีการแก้ไข โดยยืนอยู่บนพื้นฐานของคำว่าพอประมาณเป็นหลัก”


นายชัยยัน อยู่นันต์

- พื้นที่ทำเกษตร 17 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2541 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “มีความเชื่อมั่นในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่พระองค์ท่านได้ดำริ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำชลประทานต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว ต้องทำเกษตรแผนใหม่

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 180,000 บ./ปี - มีหนี้สินโดยกู้จาก ธกส. กองทุนหมู่บ้าน และพ่อแม่ เพื่อมาลงทุนด้านการเกษตร - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม ไม่มีมีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น


นายโสพิศ เดชฤดี

- พื้นที่ทำเกษตร 7 ไร่ 2 งาน เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2538 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “เดิมประกอบอาชีพช่างตัดผม และทำนามีปัญหารายได้ไม่แน่นอน รายได้ไม่เพียงพอกับรายาจ่ายในครอบครัว จึงได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาปรับใช้

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 219,500 บ./ปี - มีหนี้สินโดยกู้จาก กองทุนหมู่บ้าน เพื่อมาลงทุนด้านการเกษตร - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม มีมีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “ประกอบอาชีพอิสระ อย่างพอเพียง มีเงินออมพอประมาณ


นายโสพล สุขโขทัย

- พื้นที่ทำเกษตร20 ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2537 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสัมปะหลังผลผลิตและรายได้ไม่พอรายจ่าย ต่อมาได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการทำเกษตรไร่นาสวนผสมจากทางราชการ และได้รับการฝึกอบรมจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 8,000 บ./ปี มีหนี้สินโดยกู้จาก กองทุนหมู่บ้าน เพื่อมาลงทุนด้านการเกษตร - มีเงินออม ได้ทำบัญชีฟาร์ม มีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “ทำพอประมาณกับแรงงาน กินพอประมาณกับการผลิต จ่ายพอประมาณ


นางยิ้ม คำเกลื้อ

- พื้นที่ทำเกษตร 13 ไร่ 3 งาน เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2546 กิจกรรมครบถ้วน - เหตุผลทำทฤษฎีใหม่ เพราะ “เป็นชาวนาสืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยเช่าที่ดินของวัดอมรภาพ จำนวน15.5 ไร่ ปลูกข้าว ผัก ผลไม้ ต่อมาได้ฟังพระราชดำรัส ในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี ทางวิทยุ

การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ - รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ 72,000 บ./ปี - ไม่มีหนี้สิน - มีเงินออม ทำบัญชีฟาร์ม มีมีรายได้เสริมจากอาชีพอื่น “มีแรงงานทำเกษตรสองคนกับสามี ประหยัดมีเงินออมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันกับเพื่อนบ้าน และจำหน่าย


นายปรีชา เหมกรณ์


นายสมศักดิ์ กองเป็ง


ชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

นายแสนหมั้น อินทรไชยา อายุ 52 ปี อาชีพผู้นำชุมชน บ้านเลขที่ 27 หมู่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านดุง


รองชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป

นายสมมาตร บุญญฤทธิ์

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร รายได้ : 250,000 บาท/ปี การศึกษา : ปวส. ฝึกอบรมจากหน่วยราชการต่างๆ ศาสนา : พุทธ / ยึดหลักอิทธิบาท 4 และอัตตาหิอัตตาโนนาโถ บุคคลต้นแบบ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : เป็นสิ่งที่ชี้นำหลักของความพอประมาณ เป็นผู้มีเหตุรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ สมควรต่อการป้องกันผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก


นายสมปอง อินทร์ชัย

นายสมปอง อินทร์ชัย อายุ 60 ปี อาชีพเกษตรกร บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ 9 บ้านหินขาว ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่เบียดเบียน ตนเองและผู้อื่น


นายวินัย สุวรรณไตร

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรรม รายได้ : 100,000 บาท/ปี/ครอบครัว การศึกษา : ป.6 (กศน.) ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : ผญบ.วิบูลย์ เข็มเฉลิม ความสำเร็จที่ภูมิใจ : ทำวนเกษตรแล้วสามารถปลดหนี้ได้ ครอบครัวอบอุ่น

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : ดำเนินชีวิตตามสายกลาง ไม่เกินตัว ไม่เกินความรู้ความสามารถ ครอบครัวมีกินมีใช้มีหลักประกันที่ดี คุณธรรมที่ยึดถือ : ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ต้องมีศีลธรรมให้ครบ 5 ข้อ เริ่มการปฏิบัติ


นายอรุณ วรชุน

ประวัติ อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ รายได้ : 348,132 บาท/ปี การศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยการศึกษาบางแสน ศาสนา : พุทธ โดยยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : การรู้จักกิน รู้จักใช้ และการเหลือเก็บเพื่อไม่ให้ตนเองและครอบครัวเดือดร้อน ไม่ก่อหนี้สินด้วยการซื้อของผ่อน ไม่กระทำตนให้อดอยากปากแห้ง ไม่ตัดสังคม แต่รู้จักเลือกเข้าสังคม การหลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด


ชมเชย ประเภทประชาชนทั่วไป

นายสวน วงค์พยัคฆ์


นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร รายได้ : 222,000 บาท/ปี การศึกษา : วิชาชีพ(ปวช.) ศาสนา : พุทธ/หลักมัชฌิมาปฏิปทาในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ หลักขันติในการเตือนสติ ใช้ศีล 5 ในการประพฤติตนและอบรมบุตร

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : การรู้จักประมาณตนในการลงทุน ทำอะไรที่พอดีกับความต้องการทั้งของตนและครอบครัว การมีเหตุผลในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ คิดก่อนว่าจะทำอะไรเพื่อยังชีพที่ไม่ต้องลงทุนมากวางแผนคิดให้รอบคอบ วางแผนและเลือกระบบการผลิตที่เหมาะสม


นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ


นายรัตน์ จาสมุทร

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร รายได้ : 8,000 บาท/เดือน การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 /อบรมหมอดินอาสา บัญชีอาสา ศาสนา : พุทธ /ยึดหลักทางสายกลางในการดำเนินชีวิต บุคคลต้นแบบ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ คุณธรรมที่ยึดถือ : คุณธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อดทน อดกลั้น อดออม ซื่อสัตย์สุจริต พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ เริ่มการปฏิบัติ : พ.ศ.2538 /เนื่องจากทำการเกษตรพืชเชิงเดี่ยว ผลผลิตล้นตลาดเงินทุนหมุนเวียนไม่ทัน


นายปราโมทย์ ทองยิ้ม

ประวัติ อาชีพ : เกษตร รายได้ : เฉลี่ยเดือนละ 50,000 บาท (รวมภรรยา) การศึกษา : ปริญญาตรี /อบรมโรงเรียนเตรียมผู้บริหาร หลักสูตรประธานอบต. เทคนิคการผลิตปุ๋ยชีวภาพ หลักสูตรการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : การใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตที่อยู่บนฐานของการไม่เข้มงวดกับชีวิตจนเกินไปและไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปอย่างไรจุดหมาย เป็นการดำเนินชีวิตที่ พอดี พองาม พอใจกับวิถีชีวิตและมีความสุขอย่างพอดี


นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ


นายมนูญ วงศ์อรินทร์

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร รายได้ : 30,000 บาท/เดือน การศึกษา : ปวส.เกษตรกรรม ศาสนา : พุทธ/ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : เป็นการดำรงชีวิตที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ขั้นแรกผลิตเพื่อให้เพียงพอกับการบริโภค ลดการพึ่งพาจากภายนอก และเมื่อมีมากๆจะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านและชุมชน คุณธรรมที่ยึดถือ : ยึดหลักขยัน ประหยัดและอดทน


นางจำเนียร กาญจนพรหม


นายยรรยงค์ ยาดี

ประวัติ อาชีพ : ค้าขาย(ขายก๋วยเตี๋ยว) /เกษตรกร รายได้ : 20,000 บาท/เดือน 240,000 บาท/ปี การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/ฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ศาสนา : พุทธ/ ดำเนินชีวิตตามหลัก “สมชีวิตา” การรู้จักการเลี้ยง ชีวิต

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม คุณธรรมที่ยึดถือ : ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน เริ่มการปฏิบัติ : พ.ศ.2544 ทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น


นางบุญเรือน ทองจำรัส


นายวรพงษ์ ขุนพรม


นางนิภา สุขแก้วมณี


นายสุพจน์ โคมณี

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร รายได้ : 35,000 บาท/เดือน การศึกษา : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 / อบรมกิจกรรมด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ อาทิเศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์ชาวบ้าน ศาสนา : พุทธ/ ยึดพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรม

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : เป็นการใช้ชีวิตที่พอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น ประกอบอาชีพสุจริตไม่ทำให้ผู้อื่น ครอบครัวเดือดร้อน เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี ประหยัดอดออม และพร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวม ช่วยกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ต่อชุมชน


นายสาคร สถาธรรม


นายสถิตย์ ตันชูชีพ

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร รายได้ : 153,600 บาท/ปี การศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเกษตรและด้านสังคม ศาสนา : พุทธ /ยึดหลักมัชฌิมา ปฏิปทา การเดินทางสายกลาง

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : การใช้ชีวิตแบบพอดี พอประมาณ ไม่น้อยเกินไปหรือไม่มากจนเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความขยัน อดทน การช่วยเหลือ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน คุณธรรมที่ยึดถือ : ความขยัน อดทน ความซื่อสัตย์


นางตุลา ยวงข้าว

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร รายได้ : 11,000 บาท/เดือน การศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 /อบรมอาชีพด้านต่างๆ ศาสนา : พุทธ/ใช้หลักพุทธศาสนา อัตตาหิอัตโนนาโถ ตนเป็นทีพึ่งแห่งตน ดำรงตนโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน คือ การปลูกและผลิตในสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวต้องกิน ต้องใช้ มีการให้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีกับเพื่อนบ้าน หากมีเหลือกินก็นำไปขาย ไม่ฟุ้งเฟ้อขวนขวายเกินความจำเป็นจนทำให้ตัวเองเดือดร้อน


นายเฉลิม เรืองเพ็ง


นายจวน ผลเกิด

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร รายได้ : 6,000 บาท/เดือน การศึกษา : ไม่ได้เรียนหนังสือแต่พออ่านออกเขียนได้ อบรมเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรทุกเรื่อง ศาสนา : พุทธ /ซึมซับคำสอนของพุทธศาสนา

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : ต้องรู้จักตนเอง ประหยัดอดออม ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ลดรายจ่าย- ลด ละเลิกอบายมุข เพิ่มรายได้ – ทำอาชีพเสริม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ไว้กินไว้ใช้เอง เหลือก็นำไปขาย ไม่ดิ้นรนทำการใหญ่เกินกำลัง


นายวิโรจน์ แกล้วณรงค์


นายประสิทธิ์ ทองใส


นายจิต เพ็ชรกาล


นายวาเศษ ตาเดอิน


นายณรงค์ ทองแท้


นายสมพงษ์ อ้นชาวนา

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร / ผู้ใหญ่บ้าน รายได้ : 19,554 บาท/เดือน ( 234,655 บาท/ปี ) การศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศาสนา : พุทธ / ยึดหลักทางสายกลาง หลักความไม่ประมาท ถือศีล 5

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น การผลิตและการบริโภคอยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล คือการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล


นายสวน วงค์พยัคฆ์


นายสมโภช ปานถม

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร รายได้ : 70,000 บาท/ปี การศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อบรมหมอดินอาสา เกษตรปลอดสารพิษ โครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : การดำรงชีวิตโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง ความมีเหตุผล และความไม่ประมาท มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ มีความรอบคอบและมีคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ


นายบุญยัง มณีกาศ

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร รายได้ : 36,000 / ปี การศึกษา : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 /อบรมหาความรู้จากหน่วยงานต่างๆที่สนใจ ศาสนา : พุทธ / มีสติ ไม่ประมาท เดินทางสายกลาง

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : อยู่ด้วยความพอประมาณ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป /ให้มีหลักในการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ต้องมีขึ้นตอนไม่รีบร้อน ไม่คิดการใหญ่เกินตัว คุณธรรมที่ยึดถือ : มีสติ ไม่ประมาท มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันผู้อื่น


นายทองคำ เข็มทองคำ

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร รายได้ : 80,000 บาท/ปี การศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) ฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านเกษตรและด้านสังคม ศาสนา : พุทธ/ยึดทางสายกลางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : การนำหลักธรรมทางสายกลางมาใช้ในการดำเนินชีวิต รู้จักมองตนเองมีความสามารถมากน้อยแค่ไหน มีทุนเท่าไหร่ ต้องใช้เท่าไหร่ เก็บเท่าไหร่ ควรลดรายจ่ายอย่างไร รู้จักวางแผนการออม ใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือย และไม่ประหยัดจนขาดแคลน


นางสำเริง สว่างใจ

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร รายได้ : 350,000 บาท/ปี การศึกษา : กำลังศึกษาปริญญาตรีราชภัฎฯ/รับการอบรม สัมมนาดูงานด้านต่างๆทั้งการเกษตร สังคม การเงินบริหาร ศาสนา : พุทธ/ยึดหลักอิทธิบาท 4 บุคคลต้นแบบ : บิดา

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : การมีชีวิตอย่างพอดี ทางสายกลาง เริ่มจากพึ่งตนเองให้ได้ก่อน โดยให้ความสำคัญกับวิธีการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง การใช้เหตุผลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ การกระทำต่างๆ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในด้านต่างๆ


นายเกรียงศักดิ์ แดงวันสี


นายอรุณ กวาสมบูรณ์

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกร การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6/อบรมตามโครงการต่างๆ ศาสนา : พุทธ / ยึดหลักอิทธิบาท 4 บุคคลต้นแบบ : นางกาหลง ปรี่ชุ่ม เป็นแบบอย่างของความขยัน เก็บออม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : ความพอประมาณในการใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็น การจ่ายอย่างมีเหตุมีผลอะไรควรหรือไม่ควร สร้างภูมิคุ้มกันกับอนาคตของครอบครัว ทั้งระยะใกล้และไกลภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม คุณธรรมที่ยึดถือ : อุฏฐานสัมปทา คือ ความขยันหมั่นเพียร


นายถาวร สรรสมบัติ


จ่าเอกเขียน สร้อยสม

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรรม (เนื้อที่ 15 ไร่) รายได้ : 180,000 บาท/ปี การศึกษา : ม.6 ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความสำเร็จที่ภูมิใจ : ค้นพบตนเอง เรียนรู้การอยู่อย่างพอเพียง

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงด้วยคุณธรรม นำชีวิตให้อยู่รอด ปลอดหนี้ มีกำไร ใจเป็นสุข คุณธรรมที่ยึดถือ : ประหยัดลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์


นายจันดี พลธรรม


นายเนียม นาโควงค์


นายคำแสง มีทา

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรรม (ผู้นำชุมชน) การศึกษา : ป.4 ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความสำเร็จที่ภูมิใจ : ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถชักชวนชาวบ้านให้ปฏิบัติตามจนได้รับรางวัล

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : พอเพียงในสิ่งที่มีอยู่ ทำสิ่งใดตามความรู้ ความสามารถ ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม คุณธรรมที่ยึดถือ : อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน สุจริต รู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อ


นายคำนึง ชนะสิทธิ์

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรรม รายได้ : 763,000 บาท/ปี/ครอบครัว การศึกษา : ม.6 (กศน.) ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และ นายเจริญ ปิยารมณ์ ความสำเร็จที่ภูมิใจ : เป็นวิทยากร

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : ความพอประมาณ คือ การใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสมดุลธรรมชาติ ความมีเหตุมีผล คือ ไม่ใช้สารเคมี ไม่ทำตามกระแสนิยม และใช้ปุ๋ยชีวภาพ การสร้างภูมิคุ้มกัน คือ การเก็บออมและรักษาสุขภาพ ความรู้คู่คุณภาพ คือ ถ่ายทอดความรู้


นายจันทร์ ชัยภา


นายผาย สร้อยสระกลาง


นายจันทร์ นาชัยดุลย์


นายบุญยืน วงค์กระโซ่


นายศรีเทพ คชนะ


นายทำนนท์ แซ่ลี้

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรรม (เนื้อที่ 30 ไร่) รายได้ : 84,000 บาท/ปี การศึกษา : ป.4 ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความสำเร็จที่ภูมิใจ : พึ่งตนเองได้ ไปมีหนี้สิน

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ถือหลักพอประมาณตามความรู้ความสามารถของตน โดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน คุณธรรมที่ยึดถือ : ซื่อสัตย์สุจริต โอบอ้อมอารี ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน


นายทอง สิงห์สุขุม


จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธ์

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรรม และข้าราชการบำนาญ รายได้ : 200,000 บาท/ปี การศึกษา : โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : บิดา-มารดา และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความสำเร็จที่ภูมิใจ : 1. การถวายงาน

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : รู้จักใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ตระหนี่ เหมาะสมกับฐานะ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น คุณธรรมที่ยึดถือ : 1. การประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต 2. การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


นายบัณฑิต กูลพฤกษี

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรรม (ช้าราชการบำนาญ) รายได้ : 180,000 บาท/ปี การศึกษา : ป.ตรี ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อ.หนึ่งดิน วิมุฒตินันท์ ท่านสมณะ เสียงศีล

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : พอมี พอกิน พออยู่ พอใช้ พึ่งตนเองได้ พอประมาณในการดำรงชีวิต จากมีเหตุผลในการพูด คิด ทำ รอบรู้ ในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมในการทำงาน/การดำรงชีวิต คุณธรรมที่ยึดถือ : อิทธิบาท 4


นางละยา นุงแสน


นางทุเรียน บริบาล


นางพรหมจิตต์ มูลจันทร์

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรรม รายได้ : 413,000 บาท/ ปี/ครอบครัว การศึกษา : ป.ตรี ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : บิดา และ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : ดำเนินชีวิต/ประกอบอาชีพแบบที่เหมาะสมกับตนเอง ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน มีการวางแผนในการดำเนินชีวิต ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น คุณธรรมที่ยึดถือ : ขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่


นายบุญเรือง ปาแสนกุล

ประวัติ อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ รายได้ : ประมาณ 490,000 บาท/ปี/ครอบครัว การศึกษา : ป.ตรี ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : บิดา - มารดา

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ใช้จ่ายอย่างประหยัด มีการออมและรู้จักการให้ ไม่โลภ เดินสายกลาง มีหลักธรรม ในการดำเนินชีวิต เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย คุณธรรมที่ยึดถือ : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ


นายอานันต์ มูลวงศรี


นายเชาวลิต โสโท


นางบุญมี มะลิสา


นางนาฏยา จันทร์แตน

ประวัติ อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว (เพาะเห็ด) รายได้ : 1,560,000 บาท/ปี การศึกษา : ป.4 ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : บิดา - มารดา ความสำเร็จที่ภูมิใจ : เกิดมาเป็นลูกของบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิด

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : รู้จักตนเอง เมื่อรู้จักตนเองก็จะวางแผนการใช้ชีวิตที่เหมาะกับตนเอง เช่น ตัวเองเป็นครอบครัวเกษตรกร ก็จะรู้ว่าตัวเองมีรายรับ-รายจ่ายเท่าไร โดยการทำบัญชีครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีเงินออม มีการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น


นายสำราญ อินทร

ประวัติ อาชีพ : ทำนา เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว รายได้ : 1,147,000 บาท/ปี การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4 และกำลังศึกษานอกระบบจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ในส่วนของการฝึกอบรมได้ผ่านการฝึกอบรมเกษตรกร ศาสนา : พุทธ

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : ครอบครัวพึ่งตนเองได้อย่างเป็นสุขทั้งกาย-ใจ ไม่เบียดเบียนตนเอง-ผู้อื่น ตนเองและครอบครัวไม่มีหนี้สิน ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย กินทุกอย่างที่ปลูกและใช้ทุกอย่างที่ทำ มีน้อยใช้น้อย การผลิตและการบริโภคอยู่ในระดับพอประมาณ


นางสมศรี โชติช่วง

ประวัติ อาชีพ : นักธุรกิจอิสระจำหน่ายตรง รายได้ : 8,000 บาท/เดือน การศึกษา : ป.ตรี ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระยาบริหารราชนพ

ความเข้าใจ : มีความพอดีกับตัวเอง ขยัน ประหยัด พอใจในสิ่งที่ตนมี ถ้าเกิดปัญหาชีวิตให้มองบุคคลที่ลำบากกว่าแล้วสบายใจ ควรใช้วัสดุในโลกอย่างฉลาดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด คุณธรรมที่ยึดถือ : การให้คือกุศลอันยิ่งใหญ่ ให้ในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่เดือดร้อน


นายประสิทธิ์ บุญแก้ว


นายประชัน เขื่อนแสง

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรรม (ผู้นำชุมชน) รายได้ : 370,000 บาท/ปี/ครอบครัว การศึกษา : ป.4 (กำลังศึกษา กศน. ชั้น ม.1) ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความสำเร็จที่ภูมิใจ : นำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : ครอบครัวรู้จักพึ่งตนเอง โดยการลดรายจ่ายในครอบครัว แบ่งการใช้เงินออกเป็นสัดส่วน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก คุณธรรมที่ยึดถือ : เดินสายกลางไปเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล


นายบุญนาค วิรุณพันธ์


นายสุนทร แสงสุกใส

ประวัติ อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ และเกษตรกรรม รายได้ : ประมาณ 1,300,000 บาท/ปี/ครอบครัว การศึกษา : ป.ตรี ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : ต้องมีคุณธรรม/ฉลาดรอบรู้ โดยยึดหลักเพียรเพื่อเพียงพอ ดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง คุณธรรมที่ยึดถือ : สร้างตนเองและครอบครัวโดยยึดคุณธรรม 6 ประการ คือ ปัญญา กล้าหาญ คัดค้านอารมณ์ตนได้ ใจยุติธรรม ทำหน้าที่ตามศาสนา


นายชาติชาย เหลืองเจริญ

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรรม (เนื้อที่ 8 ไร่) รายได้ : 158,000 บาท/ปี/ครอบครัว การศึกษา : ประโยควิชาชีพขั้นต้น ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมารดา

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : รู้จักพึ่งตนเองเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข คุณธรรมที่ยึดถือ : อาสา เสียสละ ตั้งใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เริ่มการปฏิบัติ : ปี 2529 เห็นตัวอย่างจากมารดาและผู้คนในหมู่บ้านจำรุงที่มีความตั้งใจทำงานเพื่อชุมชน โดยเน้นการพึ่งตน


นายพิชิต ทับทิม

ประวัติ อาชีพ : ผู้ใหญ่บ้านและทำนา รายได้ : 300,000 บาท/ปี การศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : วิวัฒน์ ศัลยกำธร (ผู้บุกเบิกศูนย์และมูลนิธิกสิกรรมมาบเอื้อง)

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : การมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ยึดถือทางสายกลาง ไม่ประมาท รู้จักพอดี พอประมาณ พอใจกับสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่ มีเมตตา เอื้ออาทรต่อกัน ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนครอบครัวและผู้อื่น


นายกมล รางแดง

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรเลี้ยงโคนม รายได้ : 240,000 บาท/ปี การศึกษา : ปวส. (สาขาเกษตรศาสตร์) และการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และบิดา-มารดา

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : การดำรงชีวิตแบบพอดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีการใช้จ่ายตามฐานะตนเอง มีความรอบคอบในการดำรงชีวิตและในการประกอบอาชีพ รู้จักไตร่ตรองหาความรู้ในการพัฒนาอาชีพให้มั่นคง สามารถเลี้ยงชีพได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร


นายสำเนาว์ รัศมิทัต

ประวัติ อาชีพ : นักการเมืองท้องถิ่น และทำเกษตรผสมผสาน รายได้ : 154,800 บาท/ปี การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และบิดา

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : การใช้ชีวิตแบบพอประมาณตามอัตภาพ การใช้ภูมิปัญญา และวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นตัวช่วยในการลดต้นทุนการผลิต เสริมด้วยความขยัน มานะ อดทน การใช้จ่ายอย่างประหยัด มัธยัสถ์ และอดออม ประกอบกับการสร้างพื้นฐานทางครอบครัว


นายมะลิ มาลีพันธ์

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรรม รายได้ : 156,000 บาท/ปี การศึกษา : ป.4 ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : นายวิรังโก ดวงจินดา ผู้แนะนำในการทำต้นไม้ขาย

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : ใช้ชีวิตแบบประมาณตนเอง รู้จักการออม คุณธรรมที่ยึดถือ : รู้จักพอก่อสุขทุกสถาน เริ่มการปฏิบัติ : ปี 2550 โดยต้องรับผิดชอบครอบครัวให้อยู่ดีกินดีจะได้ไม่เดือดร้อนในอนาคต พอประมาณ : จะเก็บส่วนหนึ่งจากรายได้เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน


นางเจริญ ผัดแก้ว

ประวัติ อาชีพ : เพาะเห็ดขอน/เห็ดฟาง ปลูกผัก รับจ้างทั่วไป รายได้ : 236,400 บาทต่อปี การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4 และฝึกอบรมในหลายเรื่อง เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำชีวภาพ การเตรียมแปลงปลูกพืชผัก การจัดเวทีประชาคมการทำแผนชุมชน

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : การได้ทำงานแล้วมีความสุข มีความพอประมาณทั้งตนเองและครอบครัว มีการดำเนินชีวิตอย่างพอดี ไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่น รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ตัดไม้ทำลายป่าเมื่อถอนแล้วต้องปลูกทดแทน มีการบริโภคที่พอดี ไม่มากน้อยจนเกินไป


นายสมชาย ปานทอง

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรรม รายได้ : ประมาณ 400,000 บาท/ปี การศึกษา : ม.6 กศน. ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : บิดา ความสำเร็จที่ภูมิใจ : ได้รับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ครอบครัวอบอุ่น เน้นการพึ่งตนเองพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันเพื่อครอบครัวและชุมชน คุณธรรมที่ยึดถือ : ขยันมั่นเพียร ซื่อสัตย์ อดทน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่


นายชัยพร พรหมพันธุ์

ประวัติ อาชีพ : ทำนา (เนื้อที่ 100 ไร่) รายได้ : 600,000 บาท/ปี การศึกษา : ม.3 (กศน.) ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความสำเร็จที่ภูมิใจ : ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : รู้จักประมาณตน ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล คุณธรรมที่ยึดถือ : กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินไทย ไปเบียดเบียน ไม่โลภ เริ่มการปฏิบัติ : ปี 2532 ทำให้ชีวิตมีความสุขด้วยความพอดี พอประมาณ


นายเอนก สีเขียวสด

ประวัติ อาชีพ : เกษตรกรรม (เลี้ยงนกกระทาแบบครบวงจร) รายได้ : 200,000-300,000 บาท/เดือน การศึกษา : ป.6 (กศน.) ศาสนา : พุทธ บุคคลต้นแบบ : นายสุวัฒน์ วุฒิเมธี และนายเจ็ด อินทร์สว่าง (อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : ใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน ไม่เบียดเบียนใคร อุ้มชูตัวเองโดยไม่เดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน มุ่งความเจริญสู่ชุมชน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี คุณธรรมที่ยึดถือ : กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ และสิ่งแวดล้อม


นายพุฒ แก้วบรเพ็ชร

ประวัติ อาชีพ : เลี้ยงโคนม รายได้ : 600,000 บาทต่อปี การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรผู้ประสานพลังแผ่นดิน

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : การเรียนรู้ที่จะปรับวิถีการทำกินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน โดยการลดพื้นที่ปลูกพืชไร่ หันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน คุณธรรมที่ยึดถือ : ความไม่โลภ และความรู้จักประมาณตนเอง (รู้จักพอ)


นางณภัทร จาตุรัส

ประวัติ อาชีพ : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำสวน และค้าขาย รายได้ : 326,000 บาท/ปี การศึกษา : ในระบบ - มัธยมศึกษาปีที 3 นอกระบบ – มัธยมศึกษาปีที 6 (การศึกษานอกโรงเรียน) และการฝึกอบรมต่าง ๆ

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : มีการวางแผนประกอบอาชีพไม่ทำตามผู้อื่นโดยขาดการศึกษาอย่างรอบคอบว่าเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ ดังนั้นต้องมีการหาความรู้ในสิ่งที่จะลงมือทำ ไม่ประมาทว่าชีวิตกำลังมีความสุขต้องสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


นายณรงค์ธัช ภาคภากร

ประวัติ อาชีพ : นายแพทย์ รายได้ : 800,000 บาท/ปี การศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่วชิรพยาบาล ศาสนา : พุทธ โดยใช้หลักทางเดินสายกลาง (มัชฌิมา) หลักอิทธิบาท 4 หลักความไม่ประมาท

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : 1. พอประมาณ โดยการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้และรับผิดชอบงานอย่างดีที่สุด 2. มีเหตุผล โดยสามารถอธิบายให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจว่าทำไมเราจึงทำแบบนี้ 3. มีภูมิคุ้มกัน โดยใช้ความพอประมาณ


นายสมชาย สมานตระกูล

ประวัติ อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ (ครู) ได้เป็นครูภูมิปัญญาไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2545 รายได้ : 360,000 บาท/ปี การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม ครุศาสตร์

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : เป็นเรื่องของนามธรรมและแนวคิดในการที่จะนำมาใช้ในวิถีของตนเอง ครอบครัว และสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น หมู่บ้าน ชุมชน บริษัท สำนักงาน องค์กร ฯลฯ ในการดำเนินกิจกรรมและการงานนั้น ซึ่งไม่มีรูปแบบที่แน่นอน


ร.อ. สงกรานต์ เผ่าวิจารณ์

ประวัติ อาชีพ : พนักงานรัฐวิสาหกิจ (นักบิน) รายได้ : 3,120,000 บาท/ปี การศึกษา : โรงเรียนจ่าอากาศ เตรียมทหาร นายเรืออากาศ การบินกำแพงแสน อบรมนักบินพาณิชย์ และธรรมะศึกษาโท ศาสนา : พุทธ โดยใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าตามมรรค 8 อิทธิบาท 4

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : คำว่า “พอ” อยู่ที่ใจ ถ้ารู้จักพอ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดความพอดี พอเพียง มีน้อยก็ใช้น้อย รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ความพอดี พอประมาณ ไม่ดีใจหรือเสียใจมาก กินอยู่พอดี วางแผนการดำเนินชีวิต รักษาสุขภาพร่างกาย ไม่ประมาท


นายเกษม ศรีน้ำทอง

ประวัติ อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว (ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป) รายได้ : 120,000 บาท/ปี การศึกษา : ศึกษาด้านการเงิน การบัญชี ภาษีอากร เพื่อผสมผสานกับประสบการณ์ และปรับใช้ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ศาสนา : รู้จักเพิ่ม รู้จักพอ รู้จักเก็บ แบ่งปัน

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาฯ ความเข้าใจ : มีอยู่มีกินพอเพียง แต่ไม่อยู่เฉย ใช้ชีวิตประจำวันปกติ มีงาน มีกิจกรรม มีเวลาคืนสังคม ทดแทนคุณประเทศชาติ ไม่สร้างปัญหา พอเหลือเก็บ ลูกหลานได้ศึกษา ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คุณธรรมที่ยึดถือ : การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


 

ชนะเลิศ ประเภทธุรกิจขนาดย่อม

บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร โดยมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ก่อตั้งโดย นายกอบชัย ทวีเลิศนิธิ และนายสุรพล ทวีเลิศนิธิ โดยมีตลาดที่สำคัญ คือ การขายสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ 1. ความพอประมาณ ? บริษัทมุ่งเน้นการใช้เงินทุนภายใน และขยายกิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังทุน และความสามารถที่มีอยู่ โดยใช้ประสบการณ์ของทีมบริหารวางแผนขยายกิจการเริ่มจากทุนจดทะเบียน


รองชนะเลิศ ประเภทธุรกิจขนาดย่อม

สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด สถานที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรการกำธร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ลักษณะของกิจการ สหกรณ์การเกษตร ปีที่เริ่มดำเนินการ ปี 2509 สินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมค่าที่ดิน) 8.10 ล้านบาท จำนวนพนักงาน 28 คน

ผลการดำเนินงาน จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ทำให้สหกรณ์การเกษตร- รัตภูมิ จำกัด มีความเข้มแข็งสมารถดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี โดยสมาชิกให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์


สุขสวัสดิ์ การทอ

สุขสวัสดิ์การทอ สถานที่ตั้ง 220 หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะสินค้า ผ้าทอพื้นเมือง (ผ้าลายขิดสำหรับทำหมอนขิด) , ผ้าทำที่นอน , ผ้าห่มไหมพรม , ผ้าถุงผ้าโสร่ง ปีที่เริ่มดำเนินการ ปี 2539

ผลการดำเนินงาน จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ทำให้กิจการโรงงานทอผ้าสุขสวัสดิ์ มีการดำเนินงานที่มั่นคง มีการผลิตสินค้าที่มีตลาดรองรับที่แน่นอน ผลิตตามกำลังความสามารถไม่ขยายกิจการเกินตัว ทำให้สามารถดูแลกิจการได้อย่างเหมาะสม


หจก.สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วน สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส จำกัด สถานที่ตั้ง 224 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ลักษณะสินค้าและบริการ บริการปั๊มน้ำมัน ขายสินค้า OTOP ร้านกาแฟ ร้านข้าวแกง ปีที่เริ่มดำเนินการ ปี 2526

ผลการดำเนินงาน จากการดำเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ทำให้ห้างหุ้นส่วนสมศักดิ์แกลงเซอร์วิส จำกัด มีการเรียนรู้ ในการดำเนินธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป ศึกษาหาความรู้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคง ไม่ดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง


ชนะเลิศ ประเภทธุรกิจขนาดกลาง

ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท และศูนย์กีฬาดำน้ำ

การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540 ทำให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 30-40% เนื่องจากการที่รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท ทำให้การก่อสร้างโรงแรมใหม่ที่ดำเนินการไปแล้วกว่า 80 % หยุดชงักลง กิจการขาดสภาพคล่องเนื่องจากมาตรการเข้มงวดทางการเงินการคลัง

จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ทำให้ชุมพร คาบาน่ารีสอร์ท สามารถลดต้นทุน ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 มาได้ และยังได้มีการพัฒนาการให้บริการที่แตกต่างจากที่อื่นๆ โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยว


รองชนะเลิศ ประเภทธุรกิจขนาดกลาง

บ.โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จก.

ลักษณะของธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย ชนิดของสินค้า ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ - Choke - Transformer - Sink ปีที่เริ่มดำเนินการ พ.ศ.2539


บ.บาธรูม ดีไซน์ จก.

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด ลักษณะของธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอ่างอาบน้ำวน, ฉากกั้นอาบน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆภายในห้องน้ำ ปีที่เริ่มดำเนินการ พ.ศ.2538


บ.พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จก.

บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ลักษณะของธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย ชนิดของสินค้า - น้ำพริกสำเร็จรูป - น้ำจิ้มสำเร็จรูป - น้ำพริกแกง - เครื่องปรุงรสกึ่งสำเร็จรูป - ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมกว่า 50 ชนิด

บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดย นายศิริชัย และนางประนอม แดงสุภา ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมพิบูลย์ชัย ตั้งอยู่เลขที่ 113/1-2 หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 2 ไร่


รองชนะเลิศ ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่

โรงแรมบ้านท้องทราย

ภาวการณ์แข่งขันในภาคธุรกิจบริการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมระดับ3-5 ดาว ของประเทศไทยในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าเป็นไปอย่างรุนแรงและดุเดือด เพราะไม่เพียงแต่การแข่งขันภายในประเทศระหว่างผู้ประกอบการโรงแรมชาวไทยด้วยกันเอง เท่านั้น

โรงแรมบ้านท้องทราย” เป็นธุรกิจการบริการประเภทโรงแรมของครอบครัวฮุนตระกูล โดยเมื่อปี 2530 หรือ 20 ปีที่แล้ว คุณอากร ฮุนตระกูล ได้ท่องเที่ยวผ่านเข้ามาที่อ่าวท้องทรายและรู้สึกประทับใจอย่างมากในความสวยงามของธรรมชาติ ชายหาดและท้องทะเลรอบเกาะ


บ.ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จก.

บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งบริษัทในเครือไทยโตชิบา กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการ ผลิตและขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พัดลม ตู้เย็น มอเตอร์ ปั๊มน้ำ ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว กระทะไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ พลาสม่าและแอลซีดีทีวี

บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มพนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ดำเนินธุรกิจภายใต้บริบทของความชอบธรรมทางกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบวิธีปฏิบัติ


บ.บางจากปิโตรเลียม จก. (มหาชน)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทยที่ประกอบธุรกิจพลังงานทั้งการกลั่นเพื่อจำหน่ายให้บริษัทผู้ค้า และการค้าปลีกเพื่อจำหน่ายตรงให้ผู้บริโภค นอกจากนี้บางจากฯ ยังดำเนินธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ เช่น ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ร้านค้า ร้านอาหาร