ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

2555

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

713,731

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,645

2557

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

756,615

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

3,559

2556

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

665,579

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

3,159

2558

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

942,641

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,697

2559

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

1,009,364

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,063

2560

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

1,105,454

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

643

2561

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

992,483

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

438

2562

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

866,142

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,060

2563

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

436,569

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

36

2564

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

141,258

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

170

2565

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

295,447

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

390

2566

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

419,498

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

530

สถิติแยกตามรายปี

สถิติแยกตามศูนย์ศึกษาฯ