ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

2555

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

71,690

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

3,690

2557

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

70,397

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,706

2556

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

76,162

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

3,113

2558

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

67,114

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,947

2559

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

87,002

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

3,062

2560

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

98,440

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

5,942

2561

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

89,189

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

3,724

2562

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

82,904

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

7,470

2563

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

47,456

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

5,656

2564

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

21,686

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,540

2565

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

29,715

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,682

2566

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

65,842

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,544

สถิติแยกตามรายปี

สถิติแยกตามศูนย์ศึกษาฯ