สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 34 : การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดตาก)

ออกอากาศ: 05 มิถุนายน 2561

ตอนที่ 34 : อยู่ระหว่างดำเนินการ