สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 36 : เกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ออกอากาศ: 05 มิถุนายน 2561

ตอนที่ 36 : อยู่ระหว่างดำเนินการ