สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 38 : องคมนตรี ติดตาม เร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่่้องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเเหนือ

ออกอากาศ: 05 มิถุนายน 2561