สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 40 : การบริหารจัดการน้ำ : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนเจ้าพระยา

ออกอากาศ: 05 มิถุนายน 2561