สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 41 : โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้ำพระราชหฤทัย ดับแล้ง หล่อเลี้ยงชุบชีวิตชาวจันทบุรี

ออกอากาศ: 05 มิถุนายน 2561