สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 42 : น้ำพระราชหฤทัยดับทุกข์เข็นสู่เหนือสุดแดนสยาม : โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

ออกอากาศ: 05 มิถุนายน 2561