สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 44 : เกษตรกรตัวอย่างบนพื้นที่สูง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน

ออกอากาศ: 05 มิถุนายน 2561