สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 45 : เกษตรกรตัวอย่างแห่งอำเภอตากใบ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ออกอากาศ: 05 มิถุนายน 2561