สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 46 : เกษตรกรตัวอย่าง จากผลสำเร็จโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านครองชีพ จังหวัดพัทลุง

ออกอากาศ: 05 มิถุนายน 2561