สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 47 : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้าานการแปรรุปผลผลิตทางการเกษตร จากผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ออกอากาศ: 19 กันยายน 2561