สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 48 : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสัก

ออกอากาศ: 19 กันยายน 2561