สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 49 : ต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่จากผลสำเร็จศูนย์สาขา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ออกอากาศ: 19 กันยายน 2561