สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 50 : "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน" สาขาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งบ้านโนนรัง จังหวัดนครราชสีมา

ออกอากาศ: 19 กันยายน 2561