สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการวิทยุ ชุด สืบสานงานพัฒนา

พบจำนวน 52 รายการ
ตอนที่ 52 : พระบารมีแผ่ไพศาล สู่ชุมชนบ้านสันติ  2

ตอนที่ 52 : พระบารมีแผ่ไพศาล สู่ชุมชนบ้านสันติ 2

รายละเอียด

ตอนที่ 51 : โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8

ตอนที่ 51 : โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8

รายละเอียด

ตอนที่ 50 : “กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม” สู่การพัฒนาชาวนาไทย

ตอนที่ 50 : “กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม” สู่การพัฒนาชาวนาไทย

รายละเอียด

ตอนที่ 49 : “เมล็ดพันธุ์” แห่งความหวัง

ตอนที่ 49 : “เมล็ดพันธุ์” แห่งความหวัง

รายละเอียด

ตอนที่ 48 : สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น

ตอนที่ 48 : สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น

รายละเอียด

ตอนที่ 47 : ที่ดินพระราชทาน มรดกล้ำค่า สร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎร

ตอนที่ 47 : ที่ดินพระราชทาน มรดกล้ำค่า สร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎร

รายละเอียด

ตอนที่ 46 : การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง : โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

ตอนที่ 46 : การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง : โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

รายละเอียด

ตอนที่ 45 : "หญ้าแฝก" รางวัลสู่ความสำเร็จในชีวิต

ตอนที่ 45 : "หญ้าแฝก" รางวัลสู่ความสำเร็จในชีวิต

รายละเอียด

ตอนที่ 44 : อ่างเก็บน้ำคลองไพรฯ สร้างอาชีพ สร้างสุข แก่ราษฎรพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ตอนที่ 44 : อ่างเก็บน้ำคลองไพรฯ สร้างอาชีพ สร้างสุข แก่ราษฎรพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียด

ตอนที่ 43 : การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ (ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร) ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ตอนที่ 43 : การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ (ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร) ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

รายละเอียด

ตอนที่ 42 : สืบสานงานพัฒนา เกษตรกรต้นแบบด้านประมง (ศูนย์ฯ ภูสิงห์) จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก

ตอนที่ 42 : สืบสานงานพัฒนา เกษตรกรต้นแบบด้านประมง (ศูนย์ฯ ภูสิงห์) จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก

รายละเอียด

ตอนที่ 41 : "ภูสิงห์" ผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่การเกษตร สร้างชีวิตใหม่ให้ชาวประชา

ตอนที่ 41 : "ภูสิงห์" ผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่การเกษตร สร้างชีวิตใหม่ให้ชาวประชา

รายละเอียด

ตอนที่ 40 : โครงการตามพระราชประสงค์หมู่่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วย

ตอนที่ 40 : โครงการตามพระราชประสงค์หมู่่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วย

รายละเอียด

ตอนที่ 39 : ผลสำเร็จโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์หุบกะพง

ตอนที่ 39 : ผลสำเร็จโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์หุบกะพง

รายละเอียด

ตอนที่ 38 : จากศูนย์ สู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

ตอนที่ 38 : จากศูนย์ สู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

รายละเอียด

ตอนที่ 37 : ยกระดับ ส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้

ตอนที่ 37 : ยกระดับ ส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้

รายละเอียด

ตอนที่ 36 : โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 9 (ตอนที่ 2)

ตอนที่ 36 : โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 9 (ตอนที่ 2)

รายละเอียด

ตอนที่ 35 : โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 9 (ตอนที่ 1)

ตอนที่ 35 : โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 9 (ตอนที่ 1)

รายละเอียด

ตอนที่ 34 : อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยฯ เพื่อประโยชน์สุขปวงประชา

ตอนที่ 34 : อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยฯ เพื่อประโยชน์สุขปวงประชา

รายละเอียด

ตอนที่ 33 : การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดตรัง ของพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี

ตอนที่ 33 : การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดตรัง ของพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี

รายละเอียด

<< < 1 2 3 > >>