สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์

พบจำนวน 61 รายการ
ปี 2563 ข่าวที่ 16 :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ชวนชม "ศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" สืบสานรักษา ต่อยอด เรียนรู้สู้วิถีใหม่

ปี 2563 ข่าวที่ 16 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ชวนชม "ศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" สืบสานรักษา ต่อยอด เรียนรู้สู้วิถีใหม่

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 15 : "ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ" จัดอบรมฟรี ขยายผลองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร  เพิ่มรายได้ สุู้โควิด 19

ปี 2563 ข่าวที่ 15 : "ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ" จัดอบรมฟรี ขยายผลองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร เพิ่มรายได้ สุู้โควิด 19

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 14 :  โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย ขยายผลพื้นที่บุกรุก ต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพให้ราษฎร

ปี 2563 ข่าวที่ 14 : โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย ขยายผลพื้นที่บุกรุก ต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพให้ราษฎร

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 13 :  มหัศจรรย์ แห่งศูนย์ฯ ภูพาน สืบสานพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเกษตรกร

ปี 2563 ข่าวที่ 13 : มหัศจรรย์ แห่งศูนย์ฯ ภูพาน สืบสานพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเกษตรกร

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 12 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เปิดช่องทางออนไลน์ ช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้เกษตร ปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่

ปี 2563 ข่าวที่ 12 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เปิดช่องทางออนไลน์ ช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้เกษตร ปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 11 :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สร้างแปลงเทคโนโลยีการเกษตร ส่งต่อองค์ความรู้ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร สู้ภัยโควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2563 ข่าวที่ 11 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สร้างแปลงเทคโนโลยีการเกษตร ส่งต่อองค์ความรู้ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกร สู้ภัยโควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 10 : ศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์ฯ ขยายผล เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรกร ปลูก "ทุเรียนหมอนทองศรีสะเกษ" มุ่งสู่มาตรฐานส่งออก GAP

ปี 2563 ข่าวที่ 10 : ศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์ฯ ขยายผล เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรกร ปลูก "ทุเรียนหมอนทองศรีสะเกษ" มุ่งสู่มาตรฐานส่งออก GAP

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 9 : อยู่บ้าน ไม่หยุดเรียนรู้ ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด19 ผ่านสื่อออนไลน์ กับศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม

ปี 2563 ข่าวที่ 9 : อยู่บ้าน ไม่หยุดเรียนรู้ ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด19 ผ่านสื่อออนไลน์ กับศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 8 :  "เศรษฐกิจพอเพียง" หนทางอยู่รอดในวิกฤตโควิด 19 มีอาชีพ มีรายได้ ขยายผลการเรียนรู้ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ปี 2563 ข่าวที่ 8 : "เศรษฐกิจพอเพียง" หนทางอยู่รอดในวิกฤตโควิด 19 มีอาชีพ มีรายได้ ขยายผลการเรียนรู้ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 7 :  "สวนผักวัยรุ่น"ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีอาชีพ มีรายได้ ตามรอยพระราชดำริ

ปี 2563 ข่าวที่ 7 : "สวนผักวัยรุ่น"ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีอาชีพ มีรายได้ ตามรอยพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 6 :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ขยายผลสำเร็จ ต่อยอดเพาะเห็ดเศรษฐกิจทำง่ายรายได้ดี

ปี 2563 ข่าวที่ 6 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ขยายผลสำเร็จ ต่อยอดเพาะเห็ดเศรษฐกิจทำง่ายรายได้ดี

รายละเอียด

ปี 2563  ข่าวที่ 5 : ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต

ปี 2563 ข่าวที่ 5 : ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต

รายละเอียด

ปี 2563  ข่าวที่ 4 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขยายผลสำเร็จ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง

ปี 2563 ข่าวที่ 4 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขยายผลสำเร็จ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 3 : สำนักงาน กปร. นำเยาวชนอาสา ร่วมโครงการค่ายเชาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2563 ข่าวที่ 3 : สำนักงาน กปร. นำเยาวชนอาสา ร่วมโครงการค่ายเชาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 2 : สำนักงาน กปร. ชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมเรียนรู้ สืบสาน ปณิธานของพ่อ ขยายเวลารับสมัครถึง 5 ก.พ. 63

ปี 2563 ข่าวที่ 2 : สำนักงาน กปร. ชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมเรียนรู้ สืบสาน ปณิธานของพ่อ ขยายเวลารับสมัครถึง 5 ก.พ. 63

รายละเอียด

ปี 2563 ข่าวที่ 1: องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดเลย

ปี 2563 ข่าวที่ 1: องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดเลย

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 25 : องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ปี 2562 ข่าวที่ 25 : องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 24 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) พัฒนาโครงการ "ธนาคารปูม้า" สร้างความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ปี 2562 ข่าวที่ 24 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) พัฒนาโครงการ "ธนาคารปูม้า" สร้างความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 23 : สำนักงาน กปร. มอบรางวัลการประกวดผลงาน "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ " ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9

ปี 2562 ข่าวที่ 23 : สำนักงาน กปร. มอบรางวัลการประกวดผลงาน "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ " ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 22 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปี 2562 ข่าวที่ 22 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 > >>