สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์

พบจำนวน 45 รายการ
ปี 2562 ข่าวที่ 25 : องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ปี 2562 ข่าวที่ 25 : องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 24 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) พัฒนาโครงการ "ธนาคารปูม้า" สร้างความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ปี 2562 ข่าวที่ 24 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) พัฒนาโครงการ "ธนาคารปูม้า" สร้างความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 23 : สำนักงาน กปร. มอบรางวัลการประกวดผลงาน "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ " ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9

ปี 2562 ข่าวที่ 23 : สำนักงาน กปร. มอบรางวัลการประกวดผลงาน "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ " ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 22 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปี 2562 ข่าวที่ 22 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 21 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

ปี 2562 ข่าวที่ 21 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 20 : องคมนตรี สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ปี 2562 ข่าวที่ 20 : องคมนตรี สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 19 : โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 6 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ปี 2562 ข่าวที่ 19 : โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 6 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 18 : สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนราธิวาส เชิญร่วมงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

ปี 2562 ข่าวที่ 18 : สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เชิญร่วมงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 17 : องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเยี่ยมบ้านเกษตรต้นแบบเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ

ปี 2562 ข่าวที่ 17 : องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเยี่ยมบ้านเกษตรต้นแบบเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 16 : สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญร่วมงาน “เปิดศูนย์ศึกษา สืบสาน ปณิธานงานพ่อ”

ปี 2562 ข่าวที่ 16 : สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญร่วมงาน “เปิดศูนย์ศึกษา สืบสาน ปณิธานงานพ่อ”

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 15 : นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา

ปี 2562 ข่าวที่ 15 : นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 14 : องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่

ปี 2562 ข่าวที่ 14 : องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 13 : องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

ปี 2562 ข่าวที่ 13 : องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 12 : พิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561-2562

ปี 2562 ข่าวที่ 12 : พิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561-2562

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 11 : สำนักงาน กปร. จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8

ปี 2562 ข่าวที่ 11 : สำนักงาน กปร. จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 10 : สำนักงาน กปร. ขอเชิญร่วมงานการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 และส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The king of Thailand Vetiver Awards

ปี 2562 ข่าวที่ 10 : สำนักงาน กปร. ขอเชิญร่วมงานการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 และส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The king of Thailand Vetiver Awards

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 9 : โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง

ปี 2562 ข่าวที่ 9 : โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 8 : โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 โดยสำนักงาน กปร.

ปี 2562 ข่าวที่ 8 : โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 โดยสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 7 : สำนักงาน กปร. จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง

ปี 2562 ข่าวที่ 7 : สำนักงาน กปร. จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง

รายละเอียด

ปี 2562 ข่าวที่ 6 : สำนักงาน กปร. เชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9

ปี 2562 ข่าวที่ 6 : สำนักงาน กปร. เชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9

รายละเอียด

<< < 1 2 3 > >>