สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 10 : ขับเคลื่อนงานวันดินโลก

ออกอากาศ: 24 ตุลาคม 2561