สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 6 : ช่องทางติดตามข่าวสาร สำนักงาน กปร.

ออกอากาศ: 01 สิงหาคม 2561