สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 7 : ชมศูนย์ฯ พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ประจำปี 2561

ออกอากาศ: 31 สิงหาคม 2561

หกพด