สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีวิทยุ “สืบสานพระราชดำริและผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ออกอากาศทางคลื่นวิทยุเมื่อ 1 พค 54

ตอนที่10  1-6