สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ANIMATION นวัตกรรมการ์ตูนองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ตอน " ทฤษฎีใหม่ / พิกุลทอง รูปแบบชีวิตที่ไม่ยากจน" CLIP 1