ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. จัดสื่อสัญจรโครงการ “พอเพียงสู่ประโยชนสุข”

สำนักงาน กปร. จัดสื่อสัญจรโครงการ “พอเพียงสู่ประโยชนสุข”

สำนักงาน กปร. จัดสื่อสัญจรโครงการ “พอเพียงสู่ประโยชนสุข” เยี่ยมชมผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี ในวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2551

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ “80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” ที่สำนักงาน กปร. จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งให้ประชาชนทั่วไป เกษตรกรและภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการส่งผลงานที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเข้าประกวด เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนได้เรียนรู้ต่อไป

ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปส่งผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเข้าประกวดเป็นจำนวนมากและทางคณะกรรมการได้ทำการพิจารณาคัดเลือกและได้เข้ารับพระราชทานถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามฯ บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” ที่จะจัดขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และเพื่อให้ได้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในสังคมโดยทั่วไปถึงแนวทางการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ของผู้ที่ได้รับรางวัล สำนักงาน กปร. จึงได้จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของผู้ประกอบการ และเกษตรกรแต่ละราย โดยจะนำสื่อมวลชนจากส่วนกลางและท้องถิ่น ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางการดำเนินการจากสถานที่จริง จากกิจการและเกษตรกรที่ได้รับรางวัลอย่างแท้จริง โดยครั้งแรกจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย บ้านนายเดือน ยิ้มพราย ผู้ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่บ้านดอนมะกอกหวาน ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี บริษัทภูมิกาญจน์ จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ ด้านธุรกิจขนาดกลาง และโรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านธุรกิจขนาดกลาง

ซึ่งคณะสื่อมวลชนจะได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงแรมฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการประกอบด้วยการผลิตก๊าซจากขยะเปียกขบวนการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ในโรงแรม ชมขบวนการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ แปลงปลูกผักอินทรีย์ ชมนกที่เข้ามาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติกว่า 50 ชนิด และเยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของนายชัยยัน อยู่นันต์ บ้านหนองมังกะหร่า ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ได้รับรางวัลชมเชยผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝนไม่มีระบบชลประทาน แต่แก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำฝน น้ำบาดาลอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้จนประสบความสำเร็จ

“ทั้งนี้เพื่อสื่อมวลชนจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปถ่ายทอดให้สาธารณชนทั่วไป ได้รับทราบถึงแนวทางและวิธีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้จนประสบความสำเร็จในชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่สนใจจักได้นำไปปฏิบัติใช้ในกิจการและครอบครัวของตนเองต่อไปได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น” นายเฉลิมเกียรติ กล่าว.