สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้มีสิทธิสอบเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สอบสัมภาษณ์ ) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565