สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศสำนักงาน กปร. เรื่องแก้ไขส่วนราขการภายใน ลงวันที่ 14 พ.ย. 65