สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : การกำหนดเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงาน สังกัดกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 - 5