สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ เพิ่มเติมสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบ 2-2565