สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประมวลภาพกิจกรรมเส้นทางตามรอยเท้าพ่อ จังหวัดราชบุรี


เผยแพร่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561