สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต


วีดีทัศน์พระราชทาน เรื่อง สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต

ข้อมูล ณ วันที่ : 8 กันยายน 2560