สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สกู๊ป ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน ชุด ประโยชน์สุขปวงประชา ปี 2561 ตอนที่ 1 : โครงการอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไทรงามอันนเื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง

test