สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ปี 2564 ณ ไตรมาสที่ 2 (7 เมษายน 2564)