สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 2 (10 พฤษภาคม 2565)