สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ตอน การแพทย์ก้าวไกลด้วยพระบารมี (ความยาว 5.17 นาที)