สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2565 : ตอน ตอนมรดกศิลป์ผ้าถิ่นไทย (ความยาว 2.09 นาที)