สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2565 : ตอน หยดน้ำในหทัยราษฎร์ (ความยาว 2.04 นาที)