สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2565 : ตอน 6 ต้นแบบแห่งความยั่งยืน (ความยาว 2.10 นาที)