สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สานต่องานพัฒนา : ชุมชนรักษ์ป่าบ้านแม่ตุงติง ตอนที่ 2


ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐