สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สานต่องานพัฒนา : ตอนพิเศษ (ถวายสัจจะสรรเสริญพระบารมี)


ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐