สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ความสุขของแผ่นดิน ปี 2566 ตอน 4 สุขของผู้พิทักษ์ป่าแห่งลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม