สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฉลองราชย์ ๗๐ ปี เคียงคู่ทรงงาน ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี

 

ข้อมูล ณ วันที่ : ๗  มิถุนายน ๒๕๖๐