สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ชุด ประโยชน์สุขปวงประชา ปี 2561 ตอนที่ 25 : การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากกพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 12