สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ปี 2564 : ตอนที่ 37 อ่างเก็บน้ำแซร์อออันเนื่องมากจากพระราชดำริ จ.สระแก้ว