สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ชุด ปวงประชาเป็นสุขศานต์ : 02 ตอน ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่้องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/256่0