สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ชุด ปวงประชาเป็นสุขศานต์ : 06 ตอน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก

เผยแพร่ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561