สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว : สารคดีเชิงข่าว ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอนที่ 30 โครงการเสริมสร้างความรู้ความสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ


ข้อมูล ณ วันที่ : 8 มกราคม 2561