สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 10 : ทำนบดินบ้านไทรนอง2สร้างน้ำให้สวนผลไม้

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561