สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 3 : เร่งซ่อมอ่างเก็บน้ำห้วยยา

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561